Özgün Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 2005-2009 Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis hominis Epidemiyolojisinin Araştırılması

10.5152/tpd.2011.19

  • Tonay İnceboz
  • Selma Usluca
  • Leyla Över
  • Gülter Yalçın
  • Sema Tuncay
  • Soykan Özkoç

Gönderim Tarihi: 01.11.2010 Kabul Tarihi: 27.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):72-76

Amaç:

Ocak 2005-Aralık 2009 yılları arasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı Parazitoloji Birimi’nin çeşitli gastrointestinal şikayetlerle başvuran 17756 olguda Blastocystis hominis (B. hominis) görülme sıklığının araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Tüm olgulara ait dışkı örnekleri nativ-lugol inceleme yöntemi sonrası parakon dışkı konsantrasyon tüpü ile çöktürme yöntemi ile, şüpheli olgular trikrom ve Kinyoun acid-fast boyama yöntemleri ile incelenmiştir.

Bulgular:

Başvuran olguların 1510’unda (%8.50) bir veya birden fazla parazit saptanmıştır. Bu oranın bağırsak parazitlerine göre dağılımı şöyledir: B. hominis 778 (%4.38), apatojen amipler 343 (%1.93), Giardia intestinalis (G. intestinalis) 205 (%1.15), Enterobius vermicularis (E. vermicularis) 46 (%0.25), Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (E. histolytica/E. dispar) 34 (%0.19) ve nadir görülen diğer parazitler 104 (%0.58)’tür. Çalışmamızda gastrointestinal sistem yakınmaları olan hastalardan elde edilen dışkı örneği incelemelerinde en sık B. hominis’e rastlanmıştır. B. hominis saptanan toplam 778 hasta parazitin formlarına göre değerlendirildiğinde 525’inin (%67.49) vakuoler, 115’ini (%14.78) granüler, 138’inin (%17.73) hem vakuoler hem granüler formda olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Semptomu olan bu olgularda B. hominis’in tek başına ve yüksek oranda saptanması nedeniyle parazitin patojen olduğu ve rutin dışkı incelemelerinde akıldan çıkarılmaması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: B. hominis, gastrointestinal şikayetler