Özgün Araştırma

Doğal Enfekte Mongolian Gerbillerde (Meriones unguiculatus) Dentostomella translucida Tedavisinde Oral Olarak Uygulanan Antelmintik Seçeneklerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tpd.galenos.2020.6989

  • Süleyman Aypak
  • Cavit Kum
  • Metin Pekağırbaş
  • Adnan Ayan
  • Tülin Karagenç

Gönderim Tarihi: 29.05.2020 Kabul Tarihi: 16.08.2020 Turkiye Parazitol Derg 2021;45(1):17-21 PMID: 33685063

Amaç:

Dentostomella translucida ile doğal enfekte Mongolian gerbillerin (Meriones unguiculatus) tedavisinde kullanılan eprinomektin, moksidectin ve fenbandazolün tedavideki etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bireysel parazit yüklerini belirlemek için, 28 gerbil ayrı ayrı numaralandırılmış kafeslere konulmuştur. İlaç etkinliğini belirlemek için gram dışkıdaki yumurta sayısı (EPG) hesaplanmıştır. Antelmentik uygulamasından önceki gün 0. gün olarak kaydedilmiş ve gram dışkıdaki yumurta miktarı, 7, 14, 21 ve 28. günlerde kafeslerden alınan dışkı örneğine uygulanan McMaster tekniği ile tespit edilmiştir. Hayvanlar 0. günde tespit edilen EPG sayılarına göre oluşturulan dört tedavi grubundan birine kaydedilmiştir. Eprinomektin (15 mg/kg), moksidektin (0,4 mg/kg) ve fenbendazol (12 mg/kg) oral olarak üç gruba uygulanmış, dördüncü grup ise herhangi bir ilaç uygulanmayan kontrol grubu olarak belirlenmiştir.

Bulgular:

Uygulanan tedavinin etkinliği haftalık EPG sayılarına göre değerlendirilmiştir. Tedaviden sonraki dört takip haftasında, fenbendazol uygulanan grubun EPG değerinin sıfıra düştüğü ve tekrar edilen dışkı muayenelerinde parazite rastlanmadığı belirlenmiştir. Eprinomektin ve moksidektin gruplarında ise hem bireysel, hem de grup bazında EPG sayılarının dalgalanma gösterdiği gözlenmiştir.

Sonuç:

Gerbillerin spesifik parazitleri olarak bilinen D. translucida, özellikle deney hayvanları üretim ve yetiştirme birimlerinde varlığı kontrol gerektiren ve hayvan kolonisinin diğer üyelerini kolayca etkileyebilen bir parazittir. Bu nedenle, çalışmada bildirilen etkili ilaç tedavisi bu parazitlere karşı mücadelede önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Antelmintik, Dentostomella translucida, Mongolian gerbil, nematoda

Tam Metin (İngilizce)