Özgün Araştırma

Derinkuyu Yöresindeki Sığırlarda Fasciolosisin Kopro-ELISA ve Dışkı Muayene Yöntemleriyle Araştırılması

10.5152/tpd.2011.21

  • Murat Şen
  • Alparslan Yıldırım
  • Zuhal Bişkin
  • Önder Düzlü
  • Abdullah İnci

Gönderim Tarihi: 05.01.2011 Kabul Tarihi: 03.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):81-85

Amaç:

Bu çalışma, Eylül 2008-Haziran 2009 tarihleri arasında Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde sığırlarda fasciolosisin yayılışını tespit etmek amacıyla toplam 198 sığır üzerinde yürütülmüştür.

Yöntemler:

Hayvanlardan tekniğine uygun olarak alınan dışkı örnekleri, sedimentasyon-çinko sülfat flotasyon yöntemi ile parazitin yumurtaları yönünden araştırılmış, pozitif örneklerde gram dışkıdaki yumurta sayısı (EPG) modifiye McMaster sedimentasyon yöntemi ile belirlenmiştir. Dışkı örneklerinde F. hepatica antijenlerinin varlığı koproantijen-ELISA testi ile araştırılmıştır.

Bulgular:

Fasciolosisin dışkı bakısı ve ELISA testlerine göre prevalansı %2.02 ve %3.03 olarak saptanmıştır. Enfekte hayvanlarda EPG değeri 75±22.9 bulunmuştur. İncelenen sığırlarda diğer parazitlerin prevalansı, Trichostrongylus spp., Eimeria spp., Nematodirus spp., Moniezia spp., Toxocara vitulorum ve Ostertagia spp. için sırasıyla %28.3, %12.6, %1.5, %1.0, %1.0 ve %0.5 belirlenmiştir. fasciolosisin yayılışı >3 yaş grubunda (%3.2) ≤3 yaş grubuna (%2.9) göre daha yüksek belirlenmiş ancak iki yaş grubu arasındaki farklılık istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (p>0.05). Dişi sığırlarda prevalans %3.4, erkeklerde ise %4.8 olarak belirlenmiş ve bu farklılık istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuştur (p>0.05). İncelemesi yapılan sığır ırkları arasında en yüksek prevalans %3.5 ile Holstein ırkında belirlenmiş; bunu %2.8 ile Simental ve %2.4 ile Montofon ırkları izlemiştir. Sığır ırkları arasında enfeksiyonun yayılışı açısından istatistiksel bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç:

Bu çalışma ile Nevşehir’in Derinkuyu yöresindeki sığırlarda fasciolosisin varlığı ve prevalansı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Derinkuyu, fasciolosis, koproantijen ELISA, prevalans, sığır