Özgün Araştırma

Demodex folliculorum’un Behçet Hastalıgındaki Önemi Nedir?

  • Sinan EMRE
  • Ozlem Makbule AYCAN
  • Metin ATAMBAY
  • Semsettin BILAK
  • Nilgun DALDAL
  • Yelda KARINCAOGLU

Gönderim Tarihi: 19.11.2008 Kabul Tarihi: 06.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):158-161

Demodex ÖZET: folliculorum, insan pilosebase bezlerinin zorunlu bir parazitidir ve sıklıkla immun sistem yetmezliği bulunan kişilerde tespit edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Demodex folliculorum sıklığını Behçet hastalığı bulunan hastalarda araştırmaktır. Çalışmaya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz hastalıkları Anabilim dalında takipleri yapılan ve Dermatoloji Anabilim dalınca refere edilen 40 Behçet hastası dahil edilmişlerdir. Refraksiyon problemleri dışında sistemik ve oküler herhangi bir hastalığı olmayan 131 hasta ile kontrol grubu oluşturulmuştur. Parazit tespiti için, her bir alt kapaktan üçer adet kirpik epile edilmiştir. Ayrıca hastaların yanak yüzlerinde parazit tespiti için standart cilt yüzey biyopsisi (SCYB) uygulanmıştır. Epile edilen kirpikler ve cilt testleri Hoyer solusyonu uygulanarak, x100 büyütmeli ışık mikroskobunda incelenmişlerdir. Çalışma grubu 15 bayan, 25 erkek Behçet hastasından, kontrol grubu 61 bayan, 70 erkek hastadan oluşmaktaydı. Grupların ortalama yaşları sırasıyla 37.62 ve 38.38 idi. Behçet hastalarında kirpik diplerinde Demodex folliculorum sıklığı % 65, kontrol grubunda % 10’du. Cilt SCYB sonuçlarına göre Demodex folliculorum sıklığı Behçet hastalarında % 7.5, kontrol grubunda % 10’du. İstatistiksel analiz, kirpik dipleri için farkın anlamlı olduğunu (p<0.05) ancak yanak yüzeyleri için anlamlı olmadığını ortaya koymuştur. Behçet hastalarında Demodex folliculorum sıklığının araştırılması, şikayetleri olmasa bile bu hastalarda oküler yüzey ve gözkapağı problemlerinin tedavisinde faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Demodex folliculorum, kirpik, prevelans