Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerine Erişime Etkisi: Ege Üniversitesi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarı Deneyimi

10.4274/tpd.galenos.2022.57338

  • Orçun Zorbozan

Gönderim Tarihi: 16.09.2021 Kabul Tarihi: 03.03.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(2):124-128 PMID: 35604190

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sağlık hizmetlerini her açıdan etkilemiştir. Bu çalışmada, parazitoloji direkt tanı laboratuvarında pandeminin sağlık hizmetlerine erişim üzerindeki etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Dışkı parazitolojik inceleme sonuçları laboratuvar bilgi sisteminden geriye dönük olarak elde edildi. Pandeminin bir yılı, tam kapanma ve kademeli normalleşme dönemlerine ait veriler ve bunların zaman eşdeğerleri geriye dönük olarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Pandemi sırasında 2,233 örneğin 529’unda parazit tespit edildi. Tam kapanma döneminde 178 örneğin 58’inde ve kademeli normalleşme döneminde 2,055 örneğin 471’inde parazit tespit edildi. Cryptosporidium spp. insidansı pandemi ve tam kapanma dönemlerinde arttı. Blastocystis spp. insidansı pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde azaldı. Giardia intestinalis insidansı pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde azaldı. Pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde Entamoeba histolytica/dispar insidansı arttı. Pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde Cyclospora spp. insidansı arttı. Pandemi ve kademeli normalleşme dönemlerinde Enterobius vermicularis insidansı azaldı ve tam kapanma döneminde olgu görülmedi.

Sonuç:

Parazitlerin görülme sıklığı, intestinal parazit hastalıkları ile mücadelede COVID-19’un zayıflığa neden olmadığı izlenimini verse de toplumda laboratuvara ulaşamayan kişilerde de benzer sıklıkta parazit enfeksiyonları olabilir. Bu zaafiyetin etkilerinin pandemi sonrası dönemde parazitlerin görülme sıklığında artışa yol açabileceği tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, sağlık bakımı, bağırsak parazitleri

Tam Metin (İngilizce)