Özgün Araştırma

Cep Telefonu Radyasyonu: Protoskolisidal Olarak Etkisi

10.4274/tpd.galenos.2020.6722

  • Homa Soleimani
  • Reza Hajihossein
  • Zahra Eslamirad

Gönderim Tarihi: 09.12.2019 Kabul Tarihi: 24.06.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):203-206 PMID: 33269560

Amaç:

Mikrodalgalar ve mobil dalgalar, çeşitli radyo frekansı radyasyonudur. Bazı radyo frekansı türleri kist hidatik ablasyonu veya protoskolisidal olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın amacı mobil dalgaların kist hidatik protoskoliklere etkisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Kist hidatik kesimhaneden toplandı ve laboratuvara nakledildi. Kist içeriği steril şartlarda boşaltılmış ve protoskolikler parazitik süspansiyonlar ile üç kez durulanmıştır. Protoscolex süspansiyonları benzer tüplere ve eşit hacimlere bölünmüştür. Örneklerin mobil üretim dalgalarından uzaklığı bazında, parazitik süspansiyon içeren tüpler, her biri radyasyon dönemine göre dokuz alt grupla sınıflandırılan üç sınıfa ayrılmıştır. Sıfır radyasyon süresi olan alt grup kontrol grubu olarak dikkate alındı.

Bulgular:

Bu testin sonuçları, dalga üretim kaynağından örnek mesafesi azaldıkça protoskolik kaynaklı ölüm oranının arttığını gösterdi (p<0,0001). Ayrıca maruziyet süresinin uzaması, protoskoliklerin mortalite oranını artırmıştır.

Sonuç:

Protoskoliklerin mortalite oranı maruziyet süresi ile doğru orantılı ve mobil üretim dalgalarından uzaklık ile ters orantılıdır.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, cep telefonu, radyasyon, radyofrekans, protoskolex

Tam Metin (İngilizce)