Özgün Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği’nde 2006-2010 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin İnsidansı

10.5152/tpd.2012.35

  • Didem Düzyol
  • Ali Ahmet Kilimcioğlu
  • Beyhan Cengiz Özyurt
  • Hülya Özkan
  • Nogay Girginkardeşler

Gönderim Tarihi: 29.12.2011 Kabul Tarihi: 04.05.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):147-151

Amaç:

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji Polikliniği’ne Ocak 2006 ve Aralık 2010 tarihleri arasında dışkıda parazit bakısı için başvuran toplam 17.711 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Tüm dışkılara Nativ-Lugol, formol etil asetat çöktürme ve trikrom boyama yöntemleri uygulanmış, ayrıca selofan bant örneği alınabilen 5952 hastanın preparatları incelenmiştir.

Bulgular:

Beş yılda başvuran 17.711 hastanın 2337’sinde (%13.12) bağırsak paraziti saptanmıştır. En yüksek parazit oranına 2008 yılında (%16.69) rastlanmıştır. Pozitif dışkı örneklerinde en sık Blastocystis spp. 1353 (%7.64) ve Giardia intestinalis 348 (%1.96) görülmüştür. Selofan bant örneği alınan 5952 hastanın 253’ünde (%4.25) Enterobius vermicularis saptanmıştır. Pozitif olguların 158’inde (%6.76) iki veya daha fazla parazit birlikte görülmüştür. Parazit saptanan kişilerin yaş ortalaması 21.9 olarak bulunmuştur. Erkeklerde parazit görülme oranı %13.6 iken kadınlarda %10.7 saptanmıştır (p<0.001). Parazit saptanan olgular yerleşim yerlerine göre değerlendirildiğinde en yüksek oranın kırsal bölgelerde yaşayanlarda (%23.8) olduğu görülmüştür (p=0.006).

Sonuç:

İlimizde bağırsak parazitleri arasında en sık Blastocystis spp., E. vermicularis ve G. intestinalis görülürken, son yıllarda alt yapı çalışmalarındaki ilerlemelere rağmen bağırsak parazitlerinin halen önemini koruduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, insidans, Manisa