Özgün Araştırma

Bursa İlinde 2006-2008 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi

  • Oktay ALVER
  • Efrail ATICI
  • Okan TÖRE

Gönderim Tarihi: 05.01.2009 Kabul Tarihi: 11.02.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):131-135

Plasmodium türü parazitler tarafından oluşturulan sıtma, en sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıklarından biridir ve önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada Ekim 2006-Aralık 2008 tarihleri arasında Bursa il Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Sıtma Kontrol birimi tarafından saptanan ve bildirilen olgular değerlendirilmiştir. Olgular yaş, cins, meslek ve kaynaklandıkları (yerli veya importe) yere göre irdelenmiştir. Yirmialtı aylık devrede 23.416 kan yayması incelenmiş ve 9 (%0,038) olguda sıtma paraziti saptanmış- tır. Pozitif bulunan 9 olgudan 8 (%88,9)’i erkek, 1 (%11,1)’i kadındı. Bu olgulardan 4 (%44,5)’ü Azerbeycan; 1 (%1,1)’i Pakistan; 1 (%1,1)’i Gana; 1 (%1,1)’i Sudan; 1 (%1,1)’i bilinmeyen bir Afrika ülkesi; 1 (%1,1)’i ise Türkiye’nin güneydoğu bölgesinden kaynak- lanmıştı. Yurtdışı kaynaklı üç Plasmodium falciparum olgusu hariç, olguların tümünde etken Plasmodium vivax idi. Bursa ilindeki sıtma prevalansı önceki verilerle karşılaştırıldığında; son yirmialtı aylık dönemde %0,05’lik düşüş göstermiş olup; bu da Türkiye kaynaklı olguların sayısındaki azalmadan kaynaklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Bursa, Epidemiyoloji