Özgün Araştırma

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Dihidroartemisinin-Piperaquine Kombinasyonu ile Sıtma Tedavisinin Etkinliğinin Gözlenmesi

10.4274/tpd.galenos.2021.54264

  • Lambok Siahaan

Gönderim Tarihi: 03.02.2021 Kabul Tarihi: 01.12.2021 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(2):102-107 PMID: 35604186

Amaç:

Dihidroartemisinin-Piperaquine (DHP) kombinasyonu, Endonezya’da komplike olmayan sıtma için birinci basamak tedavidir ve 2010 yılından beri kullanılmaktadır. Bu çalışma, toplum temelli bir değerlendirmede komplike olmayan sıtma tedavisi için DHP kombinasyonunun etkinliğini belirlemek için yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya katılım, aktif veya pasif olgu tespiti ile yapıldı. Komplike olmayan tüm sıtma hastaları günde bir kez üç gün boyunca ağızdan DHP ile tedavi edildi (birinci basamak sağlık hizmetinde yapıldığı gibi). Hastalar tedavi sonrası 28. güne kadar takip edildi. Birincil son nokta 28 günlük bir iyileşme oranıydı.

Bulgular:

Bu çalışmada 484 denek aktif ve pasif olgu tespiti ile tarandı. P. vivax ile enfekte olan toplam 45 denek ve P. falciparum ile enfekte olan iki denek, yazılı bilgilendirilmiş onam ile katılmayı kabul etti. Analiz edilen tüm özelliklerde klinik sıtma ile asemptomatik sıtma arasında hiçbir fark yoktu. Bir hastanın D3 parazit yoğunluğu %25 D0’dan daha yüksek olmasına rağmen ertesi gün parazit bulunmadı (D4). Bu çalışmada, yeterli klinik ve parazitolojik yanıtlara sahip 46 hasta (%97,9) bulundu. Çalışmanın takibi sırasında herhangi bir advers olay bildirilmedi.

Sonuç:

DHP, birinci basamak sağlık hizmetlerinde komplike olmayan sıtmanın tedavisinde etkili, güvenlidir ve iyi tolere edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dihidroartemisinin-Piperaquine, sıtma, birinci basamak sağlık hizmetleri

Tam Metin (İngilizce)