Özgün Araştırma

Birecik, Beyşehir ve Çankırı Bölgelerinde Anopheles maculipennis Grup Türlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Kullanarak Araştırılması

  • M. Mustafa AKINER
  • Selim S. ÇAĞLAR

Gönderim Tarihi: 13.01.2010 Kabul Tarihi: 04.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):50-54

Sıtma Dünya’da görülen en önemli vektöriyel kökenli hastalık olup ülkemizde de Güneydoğu Anadolu bölgesinde endemiktir. Palearktik bölgede bu hastalığın taşınımında rol alan önemli vektör türler ise Anopheles maculipennis grup içinde yer alan türlerdir. Bu çalışmada, Birecik, Beyşehir ve Çankırı bölgelerinde dağılım gösteren grup türlerinin araştırılması hedeflenmiş ve moleküler yöntemlerle tür teşhisi yapılmıştır. Örneklerin moleküler analizi sonucunda Birecik’te ülkemiz için ana vektör tür olan An. sacharovi türünün, Beyşehir bölgesinde Anopheles maculipennis s.s Anopheles melanoon ve An. sacharovi türlerinin, Çankırı bölgesinde ise An. maculipennis s.s ve An. sacharovi türlerinin bulunduğu belirlenmiştir. Beyşehir ve Çankırı bölgelerinde en yoğun bulunan türün An. maculipennis s.s olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anopheles maculipennis grup, An. maculipennis s.s, An. sacharovi, An. melanoon, moleküler tanımlama