Özgün Araştırma

Beyaz Farelerde Karaciğer Yerleşimli Strobilocercosis Histopatolojisi

  • Nasuhi Engin AYDIN
  • Özlem MİMAN
  • Mehmet GÜL
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 04.08.2009 Kabul Tarihi: 12.12.2009 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(1):32-34

Erişkini kedi ve kedigillerin bağırsağında bulunan Taenia taeniaeformis’in larval formu olan Strobilocercus fasciolaris fare ve sıçan gibi kemiricilerde yerleşmektedir. Amaç, literatürde strobilocercosis olarak tanımlanmış insan olgusunun da bildirilmiş olması nedeniyle nadir görülen bu zoonoza dikkat çekmektir. İnönü Üniversitesi Deney hayvanları laboratuarında bir bilimsel çalışmada 6 – 8 aylık sağlıklı beyaz farelerin takibi sırasında rastlantısal olarak ortaya çıktığı görülmüş olan; farelerin 9’unun karaciğerinde gelişen ve çalışmayı olumsuz etkileyen kistik oluşumlar histopatolojik olarak incelenmiştir. Haemotoxylin-eosin, periodik asit Schiff ve Masson trichrom boyamaları ile hazırlanan kesitlerin incelenmesinde ışık mikroskobu kullanılmıştır. Histopatolojik bulgu olarak kist boşluğuna kıvrılmış Strobilocercus fasciolaris ve çengelleri ayırdedilmiştir. Plazma hücreleri, makrofaj, eozinofilik infiltrasyon odakları ve fibroblastik bağ dokusunun eşlik ettiği izlenmiştir. Bu makalede Strobilocercus fasciolaris ve diğer sestod larvalarının ara konaklarda oluşturdukları histopatolojik değişiklikler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Strobilocercus fasciolaris, strobilocercosis, sestod larvaları