Olgu Sunumu

Behçet Hastasında Strongyloides stercoralis Hiperenfeksiyon Sendromu

10.5152/tpd.2013.30

  • İnsu Yılmaz
  • Banu Çağlar
  • Bengü Nisa Akay
  • Gamze Alkız
  • Ayşe Boyvat
  • Aynur Akyol

Gönderim Tarihi: 03.04.2012 Kabul Tarihi: 16.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):139-142

Strongyloides stercoralis dünyada 30-100 milyon insanı etkileyen çoğunlukla tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olan, topraktan bulaşan intestinal bir nematoddur. Strongyloides stercoralis otoenfeksiyon ile artmış larval proliferasyon ve migrasyona neden olarak özellikle immün yetmezliği olan ya da immünsüpresif tedavi alan hastalarda yaşamı tehdit eden hiperenfeksiyon sendromu’na neden olabilmektedir. Bu nedenle risk grubundaki bu hastalarda; periferal eozinofili, solunum semptomları (öksürük, hırıltı, nefes darlığı, hemoptizi), gastrointestinal (GİS) semptomlar (abdominal ağrı, bulantı, kusma, diyare) ve cilt semptomları (kaşıntı, eritem) varsa gecikmiş tanıdaki mortalite yüksekliği nedeniyle mutlaka Strongyloides stercoralis hiperenfeksiyon sendromu akla getirilmelidir. Burada Behçet hastalığı tanısı olan ve immünsüpresif tedavi alan bir hastada gelişen Strongyloides stercoralis hiperenfeksiyon sendromu olgusu sunulmaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 139-42)

Anahtar Kelimeler: Astım, Behçet hastalığı, eozinofili, immünsüpresif tedavi, Strongyloides stercoralis hiperenfeksiyon sendromu