Özgün Araştırma

Bağırsak Paraziti Olan Hastalarda Serum Leptin Düzeyleri

  • Aslıhan KARUL
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Eylem KARATAŞ
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 06.04.2009 Kabul Tarihi: 01.06.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):207-211

Leptin enerji kullanımını ve beslenme davranışını etkileyen protein yapıda bir hormondur. Paraziter infeksiyonlar dahil olmak üzere tüm infeksiyonlarda iştahsızlık ve anoreksi görülür. Bu çalışmada erişkinlerde ve çocuklarda bağırsak parazitlerinin leptinle ilişkisi araştırılmıştır. Bağırsak paraziti saptanan toplam 40 hasta ve 34 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Tüm hasta ve kontrollerin boyu, kilosu ve vücut kitle indeksleri (VKİ) ölçüldü. Hastalar yaşlarına ve etken parazitlere göre gruplandırıldı (Giardia intestinalis, Blastocystis hominis, Enterobius vermicularis, Entamoeba histolytica, Entamoeba coli). Serum leptin düzeyleri Biosource firmasına ait olan Leptin EASİA kiti ile immünoenzimatik olarak ölçüldü. İstatistiksel analizler için SPSS istatistiksel programının 10.0 versiyonu kullanıldı ve Mannn-Whitney-U testi uygulandı. Çocuklarda tüm parazitler için serum leptin düzeyleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı (hasta: 1,49±1,97ng/ml, kontrol: 3,48±4,97; p = 0,854). Fakat erişkinlerde VKİ kontrol grubuna yakın olmasına rağmen leptin düzeyleri kontrol grubuna göre düşük olarak bulunmuştur. Fakat bu düşüş istatistksel olarak anlamlı bulunmadı (hasta: 9,06±10,34; kontrol: 4,7 ± 9,02 ng/ml; p = 0,271). Bağırsak paraziti olan çocuk ve erişkin hastaların leptin düzeylerinde kontrol gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır. Daha geniş kapsamlı araştırılmasının yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Leptin, bağırsak paraziti, Vücut Kitle İndeksi (VKI)