Özgün Araştırma

Balb/c Fare Modelinde Alum ve Naltrexone Adjuvan Karışımı Kullanılarak, Toxoplasma gondii Takizoitlerinin ekskratuvar/sekretuvar Antijenleriyle Hazırlanmış Aşının Humoral İmmun Yanıtı Uyarması

10.5152/tpd.2013.22

  • Khosrow Hazrati Tappeh
  • Zohre Khorshidvand
  • Shahram Shahabi
  • Habib Mohammadzadeh

Gönderim Tarihi: 15.11.2012 Kabul Tarihi: 29.05.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):92-96

Amaç:

Toxoplasma gondii takizoitlerindeki ekskratuvar/sekretuvar antijenlerinin (ESA) etkene karşı oluşan immünitede önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu çalışmada yeni bir adjuvant olan Alum-NLT karışımının fare modelinde, Toxoplasma gondii ekskratuvar/ sekretuvar antijenlerine karşı humoral immuniteyi ne düzeyde uyaran bir aşı modeli olabileceğini gözlemlemeyi hedefledik.

Yöntemler:

Altı-sekiz haftalık dişi Balb/c fareler 5 gruba ayrıldı. Deney grubundaki farelere ya tek başına ESA, ya da Alum ajduvantlı, NLT adjuvantlı veya da Alum/NTL adjuvantlı aşılama yapıldı. Negatif control grubundaki farelere de sadece fosfatla tamponlanmış tuz çözeltisi (PBS) verildi. Tüm farelere, 10 gün arayla, toplam 3 kez, her aşılama sırasında cilt altına (SC) 150µl aşılama yapılmıştır. Son aşılamadan 10 gün sonra Toxoplasma gondii’ye karşı gelişen immünite araştırılmıştır.

Bulgular:

Çalışma verileri, Alum-NLT adjuvant karışımı ile hazırlanmış ESA aşısının Toxoplasma gondii- özgün IgG, IgG2a ve IgG2a/IgG1 oranında anlamlı bir artış sağladığını göstermiştir (P-value<0,05). Sonuç olarak, bu adjuvant kombinasyonun Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan koruyucu immüniteyi arttırdığı gözlemlenmiştir.

Sonuç:

ESA aşısının Alum-NLT adjuvant karışımı ile kombine edilmesinin humoral immun yanıtı arttırdığı kanaatine ulaşılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 92-6)

Anahtar Kelimeler: Alum, ekskratuvar/sekretuvar, Naltrexone, Toxoplasma gondii