Özgün Araştırma

Aydın İlinin Farklı Bölgelerinde Ultrason ve Serolojik Yöntemlerle Kistik Ekinokokkoz Araştırılması ve Eğitim Çalışmaları

10.5152/tpd.2012.34

  • Hatice Ertabaklar
  • Yelda Dayanır
  • Sema Ertuğ

Gönderim Tarihi: 20.03.2012 Kabul Tarihi: 09.07.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(3):142-146

Amaç:

Echinococcus granulosus’un etken olduğu Kistik Ekinokokkoz (KE) ülkemizde sıklıkla hayvancılığın yapıldığı bölgelerde olmak üzere tüm bölgelerimizde görülmektedir. Aydın ilinde tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı dört yerleşim biriminde Ultrasonografi (US) ve serolojik yöntemler ile kist hidatik araştırılması, hastalık ile ilgili anket ve bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir.

Yöntemler:

Ultrasonografi ile 209 olgu karaciğer KE’u açısından muayene edilmiş ve serolojik yöntemlerle (ELISA, IHA) E. granulosus’a karşı oluşan antikorlar araştırılmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin hastalıkla ilgili bilgi düzeylerini sorgulamak amacı ile anket uygulanmıştır.

Bulgular:

Ultrasonografi ile Aydın ilinde yaşları 7-88 arasında değişen 129’u kadın 80’i erkek olmak üzere çalışmaya alınan 209 olgunun birinde (%0.47) karaciğerde KE saptanmıştır. ELISA ile 209 olgunun 24’ünde (%11.48) IHA ile 28’inde (%13.39) ve her iki test ile 9’unda (%4.3) parazite özgü antikorlar saptanmıştır. Anket sonuçlarına göre ankete katılanların %84.22’sinin hastalıkla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Ayrıca köpek besleyen kişilerin sadece %15.21’inin köpeklerine parazit ilacı verdikleri öğrenilmiştir.

Sonuç:

Bu çalışma Türkiye’de KE taramasında Ultrasonun kullanıldığı çok az çalışmadan biridir. Bu çalışma sonucunda KE hastalığının kontrol altına alınması için epidemiyolojik araştırmaların ve eğitim çalışmalarının kurumlar arası işbirliği ile başarıya ulaşılabileceği ve ulusal kontrol programlarına ihtiyaç duyulduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, kist hidatik, epidemiyoloji, seroloji, ultrason