Özgün Araştırma

Şanlıurfa’da Gastrointestinal Semptomları Olan Hastaların Dışkı Örneklerinde Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar PCR ile Ayrımı

10.5152/tpd.2013.39

  • Fadile Yıldız Zeyrek
  • Nevin Turgay
  • Aysegül Ünver
  • Şebnem Üstün
  • Ulus Akarca
  • Seray Töz

Gönderim Tarihi: 01.04.2013 Kabul Tarihi: 22.07.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):174-178

Amaç:

Çalışmamızda, endemik bir bölgede olan Şanlıurfa’da gastrointestinal semptomları olan hastalarda amebiazisin tanısı ve Entamoeba histolytica (E. histolytica) ve Entamoeba dispar (E. dispar) tanımlanmasını amaçladık.

Yöntemler:

Şanlıurfa’da gastrointestinal semptomu olan 181 hastadan toplanan dışkı örnekleri amebiazis tanısı için aşağıda belirtilen 3 yöntemle incelenmişlerdir: E. histolytica/E. dispar ayıran “small-subunit (SSU) rRNA gen” bölgesinde yerleşen 135 bazlık bölgenin hedeflendiği in house PCR, Entamoeba sensu lato antijenini gösteren ticari kit RIDASCREEN® stool ELISA ve Trichrome boyama ile mikroskobik inceleme yöntemleri.

Bulgular:

Yüz seksen bir dışkı örneğinin 83’ü (%45,9) PCR ile ve 79’u (%43,6) mikroskobi ile E. histolytica/E. dispar pozitif bulunmuştur. Kırk beş hasta, antijen saptama yöntemi ile pozitif bulunmuştur. Elli dokuz örnek ise PCR ve mikroskobi birlikte pozitif tespit edilmiştir. E. dispar (%39,8) ile enfekte bulunan hastaların sayısı, E. histolytica (%3,3) ile enfekte olanlara göre fazla bulunmuştur. Beş hastada (%2,8) ise PCR ile E. histolytica+E. dispar mix enfeksiyonu saptanmıştır.

Sonuç:

Amebiazisin rutin tanısında mikroskobi ve antijen saptama yöntemlerinin yanı sıra, her iki türün hassas olarak ayırımı için referans test olarak PCR’ın uygulanması önerilmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 174-8)

Anahtar Kelimeler: E. histolytica/E. dispar, PCR, ELIZA, mikroskopi