Özgün Araştırma

Ankara Yöresinde Sportif Amaçlı Yetiştirilen Atlarda Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması

  • Zeynep GÜÇLÜ
  • Zafer KARAER
  • Cahit BABÜR
  • Selçuk KILIÇ

Gönderim Tarihi: 26.03.2007 Kabul Tarihi: 28.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(4):264-267

Bu çalışma, Ankara Yöresinde sportif amaçlı yetiştirilen atlarda Toxoplasma gondii'nin seroprevalansını saptamak amacıyla yapılmıştır. Klinik olarak sağlıklı toplam 100 attan elde edilen serumlar Sabin-Feldman dye testi ile anti-Toxoplasma gondii antikorları yönünden incelenmiş ve %28’lik seropozitiflik tespit edilmiştir. Seropozitifliğin dilüsyon basamaklarına dağılımı ise 1/16’da 23 (%82,1), 1/64’de 5 (%17,8) örneğin pozitif olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Sabin-Feldman Dye Testi, At