Özgün Araştırma

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı Laboratuvarında 1997-2007 Yılları Arasında Yapılan Sabin-Feldman Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2011.04

  • Gülay Aral Akarsu
  • Kerem Yaman
  • Çiğdem Güngör
  • Kürşat Altıntaş

Gönderim Tarihi: 30.11.2010 Kabul Tarihi: 07.03.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):15-18

Amaç:

Toxoplasma gondii’nin neden olduğu toksoplazmoz, dünyada yaygın olarak gözlenen bir protozoon enfeksiyonudur. Tanısı çoğunlukla serolojik testlere dayanmakta ve bu testler arasında Sabin-Feldman testi özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek bir referans test olarak kabul edilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ELISA testlerinde alınabilecek şüpheli sonuçların değerlendirilmesinde de doğrulayıcı bir test olarak yeri bulunmaktadır. Canlı takizoitlerin kullanılması nedeni ile dünyada az sayıda laboratuvarda uygulanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bu testin uygulandığı ilk laboratuvar olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarının sonuçlarının bildirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Laboratuvarımıza Ocak 1997-Aralık 2007 tarihleri arasında toksoplazmoz ön tanısı ve Sabin-Feldman testi istemi ile gelen 648 hastadan elde edilen 678 serum örneğinde saptanan anti-Toxoplasma antikor pozitifliği ve titreleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Başvuran 648 hastadan 490’ı (%75.62) kadın ve 158’i (%24.38) erkek olup, 318’inde (%46.90) 1:16 veya üzerindeki titrelerde özgül antikor varlığının saptandığı anlaşılmıştır. Pozitif örnekler arasında 93’ü 1:16, 134’ü 1:64, 53’ü 1:256, 28’i 1:1024 ve 10’u da daha yüksek titrelerde pozitif olarak belirlenmiştir. Yedi hastada (%1.08) 3 hafta ara ile alınan serum örneklerinde 4 kat veya üzerinde bir antikor titresi artışı olduğu saptanarak akut toksoplazmoz lehine yorumlanmıştır. Kadın ve erkeklerin seropozitifl ik oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıştır (p=0.078).

Sonuç:

Sabin-Feldman testi, Türkiye’de insan ve hayvanlarda toksoplazmoz prevalansının belirlenmesi ve rutinde kullanılan tanı testlerin doğrulanmasındaki yerini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Sabin-Feldman Testi, toksoplazmoz, seroloji, Ankara