Özgün Araştırma

Alerjik Hastalıklar ve Parazitoz

  • Fadile YILDIZ ZEYREK
  • C. Dost ZEYREK

Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):135-140

Son yıllarda gelişmiş batı ülkelerinden yapılan çalışmalar atopik hastalıkların insidans ve prevalansında önemli bir artış olduğunu göstermektedir. Epidemiyolojik çalışmalar alerjik hastalıklar ile paraziter enfeksiyonlar arasında ters ilişki olduğunu göstermekte ve bu bulgu paraziter enfeksiyonların alerjik hastalıkların gelişimini önlediğine işaret etmektedir. Helmintik parazitler alerjik inflamasyonu modüle edebilir ve bu mekanizmalar aeroallerjenlere yanıtı etkileyebilir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar helmintlerin regülatuar T hücreler aracılığı ile konağın immün yanıtını suprese ettiğini göstermektedir. Paraziter hastalıkların immun modülasyon üzerine olan etkileri konusundaki yeni bilgilerin atopik hastalıkların tedavisinde yeni ufuklar açacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik hastalıklar, paraziter enfeksiyon, hijyen hipotezi, korunma, tedavi