Özgün Araştırma

Akut Trichinellosisli Olgularda Serum Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör (MİF) ve Leptin Değerlerinin Araştırılması

  • Leyla Didem KOZACI
  • Ismail SARI
  • Servet AKAR
  • Merih BİRLİK
  • Nurullah AKKOÇ
  • Ian C. CHIKANZA
  • Fatoş ÖNEN

Gönderim Tarihi: 18.06.2010 Kabul Tarihi: 26.08.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):156-160

Bu çalışmada Trichinella britovi ile enfekte olan olgularda MIF ve leptin düzeyleri araştırılmıştır. Otuzaltı akut trichinellosis (TT) olgu ve 20 sağlıklı kişi (K) çalışmaya dahil edildi. Hastalarda akut (TA) ve tedavi sonrası (TS) dönemlerde serum örneklerinde hs‐CRP, MIF ve leptin düzeyleri ölçüldü, sağlıklı kişilerdeki serum düzeyleriyle de karşılaştırıldı. Hastalarda hs‐CRP, lökosit, eozinofil ölçümleri akut enfeksiyon döneminde tedavi sonrası döneme göre yüksek bulundu (p<0.05). Leptin ve MIF değerleri akut trichinellosisli hastalarda kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı. Kontrol ve olgu grupları arasındaki fark yalnızca leptin için istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Trichinella varlığına bağlı olarak MİF ve leptin değerlerindeki bu artış hücresel immün yanıtın uyarılmasına bağlı olabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Makrofaj migrasyon inhibitör faktör, Leptin, Trichinella