Özgün Araştırma

Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi

10.5152/tpd.2017.5068

  • Nergiz Turan
  • Yelda Kapıcıoğlu
  • Gülbahar Saraç

Gönderim Tarihi: 20.09.2016 Kabul Tarihi: 31.07.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):143-147

Amaç:

Akne vulgaris pilosebase ünitin inflamatuar bir hastalığıdır. Rozase ise özellikle yüzü etkileyen, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Bu çalışmada, A. vulgaris ve rozase hastalarında sebum, ph ve nem düzeylerinin Demodex spp gelişimine etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya klinik olarak A. vulgaris ve rozase tanısı almış her gruptan 30 hasta Kontrol grubu olarak da 60 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Akne vulgarisli hastalarda herbir bölgede Demodex akarı 5/cm den fazla olanlarda 5/cm den az olanlarla karşılaştırdığımızda derinin yağlı asidik, kuru veya çok kuru olduğu saptandı.ancak nem değerinde anlamlı bir farklılık yoktu. Rozase hastalarındaysa alın, sağ yanak ve burun bölgelerinin her birinde 5’den fazla Demodex olanlarda 5 ten az olanlara göre deri daha asidik ve kuru saptanırken yağlılık düzeyinde fark bulunmadı.

Sonuç:

Akne vulgaris hastalarında derinin yağlı, asidik, ve kuru veya çok kuru olması, rozase hastalarında ise derinin normal yağ düzeyinde, asidik ve çok kuru olması Demodex spp gelişimini kolaylaştırıcı bir faktör olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Demodex, Akne vulgaris, rozase, sebum