Özgün Araştırma

Akciğer Kanserli Hastalarda Pneumocystis jirovecii’nin Nested PZR Yöntemi ile Araştırılması

10.4274/tpd.galenos.2022.44153

  • Ahmed Galip Halidi
  • Merhamet Ölçen
  • Esra Gürbüz
  • Abdurrahman Ekici
  • Selahattin Aydemir
  • Hasan Yılmaz

Gönderim Tarihi: 11.01.2022 Kabul Tarihi: 01.06.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(4):276-280 PMID: 36444401

Amaç:

Pneumocystis jirovecii (P. jirovecii) insanlar için fırsatçı bir patojendir. P. jirovecii pnömonisi (PJP) olan hastaların erken teşhisi ve optimal tedavisi önemli bir öncelik olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, akciğer kanserli hastalarda P. jirovecii’nin nested-polimeraz zincir reaksiyon (PZR) yöntemi ile araştırılması ve P. jirovecii ile klinik bulgular arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde tanısal amaçla bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvı örnekleri alınan 60 akciğer kanserli hasta ve 30 akciğer kanseri olmayan hasta dahil edildi. Hastalara ait bilgiler kaydedildi. Hastalardan alınan BAL sıvı örneklerinden DNA izolasyonu yapıldıktan sonra P. jirovecii mtLSUrRNA gen bölgesinin amplifikasyonu için nested-PZR protokolü uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen akciğer kanserli hastaların 40’ında (%66,67), akciğer kanseri olmayan hastaların 6’sında (%20) olmak üzere toplam 46 (%51,11) hastada P. jirovecii DNA’sı saptandı. Akciğer kanseri grubunda nested-PZR pozitiflik oranı, akciğer kanseri olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek yüksekti (p=0,0001). Ayrıca akciğer kanserli hastalarda iştahsızlık ve kilo kaybı, ateş ve balgam ile P. jirovecii pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p<0,005).

Sonuç:

Sonuç olarak akciğer kanseri hastalarının, PJP yönünden mutlaka değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Pneumocystis jirovecii, bronkoalveolar lavaj, nested PZR, Türkiye

Tam Metin (İngilizce)