Olgu Sunumu

Afrika'ya Giden Bir Türk Radyologda Gelişen; Üveit, Hiperglisemi ve Döküntü İle Seyreden Sıtma, Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2014.3406

  • Şerife Altun
  • Zeliha Koçak Tufan
  • Mahmut Kaçar
  • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
  • Sami Kınıklı
  • Ali Pekcan Demiröz

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):258-260

Sıtma başta Sahra altı Afrika olmak üzere dünyada önemli bir sağlık problemidir. Türkiye’de en çok görülen sıtma türü Plasmodium vivax olup başlıca Güneydoğu Anadolu ve Çukurova bölgesinde endemiktir. Globalleşme ve turizme bağlı olarak seyahat ilişkili Plasmodium falciparum olgularında artış gözlenmektedir. Optimal antimalaryal tedaviye rağmen P. falciparum yüksek mortalite ile seyredebilmektedir. Burada mesleki nedenle Afrika’ya giden ve üveit, hiperglisemi ve purpurik döküntünün eşlik ettiği sıtma ile dönen bir Türk radyolog sunuldu. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 258-60)

Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, sıtma, üveit, hiperglisemi, purpura