Olgu Sunumu

Adolesan Olguda Karaciğer Hidatik Kisti ve Bruselloz Birlikteliği

10.5152/tpd.2013.32

  • Özge Metin Timur
  • Gönül Tanır
  • Çağatay Evrim Afşarlar
  • Gülsüm İclal Bayhan
  • İsmet Faruk Özgüner

Gönderim Tarihi: 01.02.2012 Kabul Tarihi: 16.01.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):147-150

Dizlerde artralji nedeniyle araştırılan 15 yaşındaki kız hasta, serum aglutinasyon ve “enzyme linked immunosorbent” testler ile bruselloz tanısı aldı. Hastanın fizik muayenesinde massif hepatomegali saptandı. Abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide karaciğerde tek büyük kistik lezyon görüldü. Ekinokok indirekt hemaglutinasyon titresi 1/1280 titrede pozitifti. Cerrahi müdahele ile büyük hidatik kist çıkarıldı, ek olarak albendazol ve anti-bruselloz ilaç kombinasyonu ile başarı ile tedavi edildi. Burada bruselloz tanısı alan ve raslantısal olarak, karaciğer kist hidatiği saptanan, immün sistemi sağlam olan bir adolesan vaka, bu durumların birlikteliğinin sık olmadığı fakat bu hastalıkların artmış prevelansına bağlı olarak ortaya çıkabileceğini vurgulamak amacı ile sunuldu. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 147-50)

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, hidatik kist, adolesan