Özgün Araştırma

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2002 Yılında Başvuran Olgulardaki Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi

  • Alper KAPDAĞLI
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Senem YAMAN
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 14.11.2003 Kabul Tarihi: 30.01.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):31-34

Bu çalışmada, 2002 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvar’ına gönderilen 2301 dışkı ve 496 selofanlı lam incelemesinin sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Parazit saptanan olguların yaş, cinsiyet özellikleri ve mevsimsel dağılımı incelenmiştir. Tüm dışkı örneklerine nativ-lugol, formol-etil asetat konsantrasyon ile çöktürme yöntemi uygulanmış ve şüpheli durumlarda trichrome, modified-kinyoun asit fast boyama yöntemleri ayırıcı tanı amacıyla kullanılmıştır. İncelenen 2301 dışkı örneğinin 103 (%4.4)‘ünde parazit tespit edilmiştir. Olguların 58 (%56.31)’inde Blastocystis hominis, 16 (%15.53)’sında Giardia intestinalis, 14 (%13, 59)’ünde Entamoeba coli, 4 (%3.88)’ünde Endolimax nana, 3 (%2.91)’ünde Entamoeba hartmanni, 2 (%1.94)’inde Chilomastix mesnili, 2 (%1.94)’inde Iodamoeba bütschlii, 2 (%1.94)’inde Hymenolepis nana, 1 (0.97)’inde Taenia spp., 1 (%0.97)’inde Entamoeba histolytica ve/veya Entamoeba dispar saptanmıştır. İncelenen 496 selofanlı lam örneğinden 23 (%4.6)’ünde Enterobius vermicularis saptanmıştır. Bağırsak paraziti saptanan olgularda cinsiyet farklılığı saptanmazken, olguların % 52’sinin 30 yaşın altında olduğu saptanmıştır. Enterobius vermicularis saptanan olguların ise %86’sının 20 yaşın altında olduğu tespit edilmiştir. Olguların mevsimsel dağılımında ise yaz ve sonbahar aylarında artış dikkati çekmektedir. Bu çalışma ilimizde görülen bağırsak parazitlerinin Türkiye’nin özellikle batı bölgesindeki diğer illerle benzerlik gösterdiğini ve bağırsak parazit infeksiyonlarının halen önemli bir halk sağlığı problemi olduğu gerçeğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Aydın