Özgün Araştırma

Adana’da Eğitim ve Düzenli Muayenenin Baş Biti Enfestasyonlarının Prevalansına Olan Etkisi

10.4274/tpd.galenos.2022.24006

  • Hakan Kavur
  • Halil Özkurt
  • Fatma Büyükkatran
  • Gülşah Evyapan
  • Sümeyye Kalkan
  • Zehra Çelik
  • Emine Kurcan
  • Duran Ali Karataş
  • Davut Alptekin

Gönderim Tarihi: 12.04.2022 Kabul Tarihi: 28.09.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(4):327-333 PMID: 36444409

Amaç:

Çalışmamızın amacı, Adana ilinde üç köyde bulunan okullarda pediküloz konusunda ailelere ve öğretmenlerin bilgi düzeylerini eğitimler vererek, ve anketler yardımıyla ölçmek, ve bu odaklarda pediküloz prevalansını belirlemektir.

Yöntemler:

Ebeveynlere ve öğretmenlere pediküloz ile ilgili 30 sorudan oluşan ön ve son anket uygulanmıştır. Anketlere verdikleri cevaplar Pearson korelasyon analizi ile analiz edilmiştir. Üç okulda yapılan dört saç biti kontrolünde, ortalama 418 öğrenci taranmıştır. Kontroller sonucunda elde edilen bulgular ki-kare testi ve t-testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular:

Ebeveynler ve öğretmenlerin pedikülozis hakkındaki farkındalık düzeyinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca hem öğretmenlerin hem de velilerin cinsiyet durumu bu farkındalığın artmasında en önemli faktör olarak tespit edilmiştir. Düzenli kontroller sonrasında pediküloz prevalansının %15,22’den %1,71’e düştüğü görülmüştür.

Sonuç:

Velilerin ve öğretmenlerin, öğrencilerin karşılaştıkları pediküloz gibi sağlık sorunlarının farkında olmaları çok önemlidir. Ayrıca çalışmanın sonuçları, bu yaygın istilanın kontrolü için okul çocuklarının düzenli taranmasının gerekli olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Saç biti, pedikülozis, eğitim, saç taraması, prevalans

Tam Metin (İngilizce)