Özgün Araştırma

Adana Yöresinde Sığırlarda Brusellozis, Listeriozis ve Toxoplasmozis Seroprevalansı

10.5152/tpd.2014.3454

  • Şükran Yağcı Yücel
  • Mehmet Yaman
  • Cemal Kurt
  • Cahit Babür
  • Bekir Çelebi
  • Selçuk Kılıç
  • Doğukan Özen

Gönderim Tarihi: 10.09.2013 Kabul Tarihi: 25.12.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):91-96

Amaç:

Bu çalışma, Nisan 2008-Eylül 2008 tarihleri arasında Adana’da farklı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı Holstein melezi sığırlarda zoonoz karakterde olan ve abort yapan hastalıklardan toksoplazmozis, listeriozis ve brusellozis’in seroprevalansının belirlenmesi amacı ile yapıldı.

Yöntemler:

Bu amaçla,132 sığıra ait kan serumu Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes ve Brucella abortus antikorları yönünden incelendi. Serumlarda T. gondii antikorları standart Sabin-Feldman Dye Testi (SFDT), L. monocytogenes ‘’O’’ antikorları Osebold yöntemi, B. abortus antikorları ise Mikrotüp Aglutinasyon Testi (MAT) ile tespit edildi.

Bulgular:

Test edilen 132 kan serum örneğinden %56,06’sının T. gondii, %40,9’unun L. monocytogenes ve %3,03’ünün B. abortus antikorları yönünden seropozitif olduğu saptandı. Toxoplasma gondii, L. monocytogenes ve B. abortus antikorlarının seropozitiflik yönünden yaş gruplarına göre dağılımında istatistiki bir farkın olmadığı belirlendi (p>0,05).

Sonuç:

Bu çalışma ile Adana yöresinde sığırlarda ilk kez serolojik yöntemlerle L. monocytogenes varlığı ortaya konuldu. Toksoplazmozis seropozitifliği, listeriozis ve brucellozise göre yüksek bulundu. Ayrıca, bu hastalıkların aynı hayvanda birlikte görülme sıklığı en yüksek oranda T. gondii ve L. monocytogenes için tespit edildi. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 91-6)

Anahtar Kelimeler: Sığır, toksoplasmozis, listeriozis, brusellozis, seroprevalans, Adana