Diğer

2022 Konu Dizini

Turkiye Parazitol Derg 2022;46(4):0-0

A. phagocytophilum-like 1 ve 2/A. phagocytophilum-like 
1 and 2293
A. phagocytophilum/A. Phagocytophilum293
Afyonkarahisar/Afyonkarahisar224
Ağrı ili/Ağrı34
Akne vulgaris/Acne vulgaris54
Albendazol/Albendazole72, 78
Allele özgü primer/Allele-specific primer307
Annelida/Annelida228
Anopheles sacharovi/Anopheles sacharovi312
Anopheles superpictus/Anopheles superpictus307
Anti-Echinococcus granulosus/Anti-Echinococcus 
granulosus129
Antijen/Antigen150
Antikor/Antibody235
Asetilkolinesteraz/Acetylcholinesterase307
Aydın Dağları/Aydın Mountains60
Babesia/Babesia20
Bağırsak parazitleri/Intestinal parasites14, 119, 124
Banyo/Bath201
Batı Anadolu/Western Anatolia60
Bingöl/Bingöl228
Birinci basamak sağlık hizmetleri/Primary health care102
Biyoteknoloji/Biotechnology342
Blastocystis sp./Blastocystis sp.114
Blastocystis/Blastocystis184
Blefarit/Blepharitis301
Brain heart infusion/Brain heart infusion7
Bronkoalveolar lavaj/Bronchoalveolar lavage276
cDNA/cDNA86
Channa punctata/Channa punctata213
COVID-19 pandemisi/COVID-19 pandemic50
COVID-19/COVID-1982, 84, 124, 339
Cryptosporidium spp./Cryptosporidium spp.14, 271, 281
Cyclospora cayetanensis/Cyclospora cayetanensis271
Çay ağacı yağı/Tea tree oil334
Çevre/Envrionment359
Çocuk/Child39, 189, 242
Demodex spp./Demodex spp.54
Demodex/Demodex219, 301
Denizli/Denizli271
Dientamoeba fragilis/Dientamoeba fragilis114, 184
Dihidroartemisinin-Piperaquine/Dihydroartemisinin-
Piperaquine102
DNA aşıları/DNA vaccines253
Echinococcus granulosus/
Echinococcus granulosus140, 145, 201
Eğitim düzeyi/Education level201
Eğitim/Education327
Ekinokokkoz/Echinococcosis78
Ekonomik kayıp/Economic loss207
Ekspresyon analizleri/Expression analysis312
Eksternal oftalmomiyaz/External ophthalmomyiasis163
ELFA/ELFA1
ELISA endoskopi/ELISA endoscopy281
ELISA/ELISA180
Enflamatuvar belirteçler/Inflammatory marker195
Entamoeba histolytica/Entamoeba histolytica281
Entomopatojenik mantar/Entomopathogenic fungus322
Entübasyon/Intubation75
Epidemiyoloji/Epidemiology224, 359
Eustrongylides sp./Eustrongylides sp.213
Fauna/Fauna228
Filarezis/Filaraisis82
Flora/Flora301
Gebe/Pregnant1, 235
Giardia intestinalis/Giardia intestinalis281
Giardia spp./Giardia spp.14, 271
Golgi-endozom proteini/Golgi-to-endosome protein361
Göçmen/Refugee184
Halk sağlığı/Public health271
Helmintler/Helminths34
Hemorajik ateş virüsü/Hemorrhagic fever virüs339
Hidatidoz/Hydatidosis78
Hidatik hastalığı/Hydatid disease189
Hirudinea/Hirudinea228
IFAT/IFAT28, 133
IgG/IgG288
IgM/IgM288
IHA/IHA133
İlaç direnci/Drug resistance97
İlaç/Drug150
İmmünizasyon/Immunization253, 342
İmmünosüpresif hasta/Immunosuppressive patient1
İnce iğne aspirasyon sitolojisi/Fine needle aspiration cytology72
İndirekt hemaglutinasyon testi (IHA)/Indirect hemagglutination assay (IHA)140
İnsidans/Incidence82, 84
İntestinal parazitler/Intestinal parasites39, 45
İntestinal ve kan parazitleri/Intestinal and blood 
parasites108
İntramusküler sistiserkoz/Intramuscular cysticercosis72
İshal/Diarrhea39
İzlem/Follow-up189
Kanser/Cancer150
Karaciğer hidatidozu/Liver hydatidosis207
Keçi/Goat180, 293
Kene/Tick50
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü/Crimean Congo 
Hemorrhagic Fever virüs224
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi/Crimean-Congo 
Hemorrhagic Fever50
Kırım-Kongo/Crimean-Congo339
Kirpik/Eyelash219
Kist hidatik/Hydatid cyst145, 195, 201
Kistik ekinokokkoz/Cystic echinococcosis195, 246
Kistik ekinokokkozis/Cystic echinococcosis129, 133, 140
Klinik belirtiler/Clinical symptoms39
Klinik özellikler/Clinical features224
Knockdown/Knockdown307
Kolonoskopi/Colonoscopy281
Konjonktiva/Conjunctiva301
Konjonktival flora/Conjunctival flora219
Kontrol/Control322
Konya/Konya207
Köpek/Dog28
Koyun/Sheep20, 293
Kullanma suyu/Potable water201
Kum sineği/Sandy fly60
Kutanöz leishmaniasis/Cutaneous leishmaniasis97, 249
Kültür/Culture249
Larva/Larvae75
Leishmania major/Leishmania major91
Leishmania RNA virus 2/Leishmania RNA virus 286
Leishmania tropica/Leishmania tropica91, 172
Leishmania/ Leishmania28, 86
Leishmaniasis/Leishmaniasis60
Lenfopeni/Lymphopenia50
LRV2/LRV286
Madde bağımlıları/Substance abusers45
Maymun hastalığı/Monkeypox361
Mevsimsel aktivite/Seasonal activity60
Miltefosin/Miltefosine97
Miyazis/Myiasis75
Moleküler karakterizasyon/Molecular 
characterization312
Moleküler kimlik/Molecular identification213
Multipleks PZR/Multiplex PCR167
Multisistem enflamatuvar sendrom/Multisystem 
inflammatory syndrome242
Neospora caninum/Neospora caninum180
Nested PCR/Nested PZR276
Nüks/Recurrence246
Oestrus ovis/Oestrus ovis163
Opisthorchis/Opisthorchis359
Oral/Oral75
P-selektin/P-selectin195
Parapleji/Paraplegia78
Parazit/Parasite150, 184
Parazitoloji/Parasitology114
Patika/Pathway361
PCR/PCR133
Pedikülozis/Pediculosis327
Petek güvesi/Essential oil322
Phormia regina/Phormia regina75
Pityriasis folliculorum/Pityriasis folliculorum54
Plasmodium falciparum/Plasmodium falciparum108
Pneumocystis jirovecii/Pneumocystis jirovecii276
Prevalans/Prevalence39, 45, 119, 140, 235, 327
Protozoa/Protozoa14
PZR/PCR28
QPCR/QPCR133
qPCR/qPCR86
Rekombinant protein aşıları/Recombinant protein 
vaccines342
Resistin/Resistin195
Retrospektif/Retrospective28
Reverse line blotting/Reverse line blotting20
Rosacea/Rosacea54
Rose bengal/Rose bengal172
RPMI-1640 besiyeri/RPMI-1640 medium249
Saç biti/Head lice327
Saç taraması/Combing327
Sağlık bakımı/Healthcare124
Sanitasyon/Sanitation119
Sarkopt/Sarcopt334
SARS-CoV-2/SARS-CoV-2242, 359
Schistosoma mansoni/Schistosoma mansoni108
Schistosomiasis/Schistosomiasis108
Seroloji/Serology235
Seropozitif/Seropozitifity129
Seroprevalans/Seroprevalans180
Seroprevalans/Seroprevalence288
Sığır/Cattle207
Sıtma/Malaria84, 102, 361
Sivas/Sivas293
Skabiyes/Scabies334
Sokak köpekleri/Stray dogs34
Sonodinamik tedavi/Sonodynamic therapy172
Spinal kist hidatik/Spinal hydatid cyst78
Spinal/Spinal246
Staphylococcus epidermidis/Staphylococcus epidermidis219
Sterol taşıyıcı protein-2/Sterol carrier protein-2312
Sulak alan/Wetland228
T. vaginalis/T. vaginalis7
Taksonomi/Taxonomy213
Tanı/Diagnosis167, 189
Taramalı elektron mikroskopisi/Scanning electron 
microscopy213
Tedavi/Treatment189
Tesadüf/Coincidence84
Theileria/Theileria20
Thioglukolat/Thioglycolate7
Toksoplazma/Toxoplasma253
Toxoplasma gondii/Toxoplasma gondii1, 288, 342
Toxoplasma/Toxoplasma235
Trichomonas vaginalis/Trichomonas vaginalis167
Trypticase soya broth/Trypticase soy broth7
Trypticase-yeast-extract-maltose/Trypticase-yeast-
extract-maltose7
Türkiye/Turkey20, 97, 129, 163, 276
Uçucu yağ/Wax moth322
Ultrasonografi/Ultrasonography72
Visseral leishmaniasis/Visceral leishmaniasis242
WB/WB133
Yaygınlık/Prevalence207
Yumuşak doku kitlesi/Soft tissue mass145
Z. officinale/Z. officinale91
Zencefil/Gingers91
Zingiber officinale/Zingiber officinale91