Diğer

2020 Konu Dizini

Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):0-0

Acanthocephalan/Akantosefal........................................................88
Açık cerrahi/Open surgery............................................................153
Ağrı/Ağrı.........................................................................................132
Alveolar hydatid disease/Alveolar hidatid hastalığı � 179
Analytical performance/Analitik performans..............................164
Angusticaecum holopterum/Angusticaecum holopterum � 64
Anopheles/Anopheles...........................................................................1
Anoplura/Anoplura........................................................................118
Antalya/Antalya.................................................................................1
Antihelmintik aktivite/Antihelminthic activity � 31
Antileishmanial activity/Antileishmanial aktivite � 216
Askarit/Ascarid................................................................................64
Bağırsak parazitleri/Intestinal parasites...............................83, 139
Bat flies/Yarasa sinekleri...............................................................115
Belirti/Signs....................................................................................109
Besiyeri/Medium................................................................................7
Biliary obstruction/Safra yolu tıkanıklığı.....................................179
Biyobelirteç/Biomarker.................................................................102
Blastocystis/Blastocystis..................................................................221
Blefarit/ Blepharitis................................................................21, 239
Buzağı/Calf.....................................................................................109
Caenorhabditis elegans/Caenorhabditis elegans � 31
Cat/Kedi..........................................................................................176
Central Anatolia/İç Anadolu.........................................................158
Channa punctata/Channa punctata..................................................88
Clogmia albipunctata/Clogmia albipunctata................................182
Coconut oil/Hindistan cevizi yağı.................................................211
Çocuk/Children..............................................................................270
Çok merkezli çalışma/Multicentre study.....................................198
Consumed vegetables/Tüketilen sebzeler....................................143
Cryptosporidium/Cryptosporidium....................................................68
Cutaneous leishmaniasis/Kutanöz leishmaniasis � 52
Cysct hydatic/Kist hidatik.............................................................186
Demodex spp./Demodex spp.............................................................72
Demodex/Demodex............................................................................21
Dermoskopi/Dermoscopy..............................................................264
Diagnosis/Tanı...............................................................................258
Diarrhoea/İshal..............................................................................187
Diptera/Diptera..............................................................................182
Direct fluorescent antibody/Direkt flöresan antikor � 187
Direct microscopy/Direkt mikroskopi..........................................187
Direnç testleri/Resistance tests......................................................12
Direnç/Resistance............................................................................12
Distomatosis/Distomatosis...........................................................132
DNA barcoding/DNA barkodlama..................................................43
Echinococcus granulosus/Echinococcus granulosus..................149, 208
ELISA/ELISA...........................................................................68, 132
Endoftalmi/Endophthalmitis........................................................239
Enfestasyon/Infestation..................................................................21
Enterobius vermicularis/Enterobius vermicularis � 58
Enterocytozoon bieneusi/Enterocytozoon bieneusi � 36
Eozinofili/Eosinophilia..................................................................267
Epidemiology/Epidemiyoloji..............................................1, 77, 258
Epigenetik/Epigenetic....................................................................102
Eucampsipoda/Eucampsipoda......................................................115
Feline lungworms/Akciğer kılkurdu.............................................176
Filogenetik karakterizasyon/Phylogenetic characterization........36
Fruit bat/Meyve yarasası...............................................................115
Gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu/
Real-time polymerase chain reaction.............................................48
Giardia spp./Giardia spp................................................................187
Göç/Migration..................................................................................48
Göz parazit/Eye parasites..............................................................239
Hatay/Hatay.....................................................................................48
Head lice/Saç biti...........................................................................211
Hemoptysis/Hemoptizi...................................................................61
Hidatidoz/Hydatidosis..................................................................149
Human naso-pharyngeal myiasis/
İnsan naso-pharyngeal myiasis......................................................43
Human/İnsan.................................................................................261
Hydatid cyst/Hidatik kist..............................................................203
Hyperinfection/Hiperinfeksiyon..................................................112
İmport/Imported...........................................................................126
İn vitro kültür/In vitro culture.......................................................226
İndirekt floresan antikor/Indirect fluorescent antibody 208
İnsan/Human...................................................................................25
Intestine/Bağırsak............................................................................88
İstanbul/Istanbul...........................................................................139
İzmir/İzmir.......................................................................................83
Kan emici bit/Blood-sucking louse...............................................118
Kaplumbağa/Turtle..........................................................................64
Karaman/Karaman..........................................................................17
Kayseri/Kayseri..............................................................................158
Khorasan-Razavi province/Khorasan-Razavi bölgesi � 52
Kist hidatik/Hydatid cyst.............................................149, 198, 270
Kistik ekinokokkoz/Cystic echinococcosis..........................153, 208
Klatskin tumour/Klatskin tümörü................................................179
Klinik bulgular/Symptoms..............................................................72
Konjuktivit/Conjunctivitis............................................................239
Köpek/Dog.....................................................................................118
Kutanöz leishmaniasis/Cutaneous leishmaniasis � 12, 48
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/
Turkish Republic of Northern Cyprus..........................................126
Leech/Sülük......................................................................................61
Leishmania major/Leishmania major................................................52
Leishmania tropica/Leishmania tropica.............................................52
Leishmaniasis/Leishmaniasis...............................................158, 216
Lenfadenopati/Lymphadenopathy...............................................267
Linognathidae/Linognathidae.......................................................118
Lokalize/Localised..........................................................................264
Malaria/Sıtma....................................................................................1
Malignancy/Malignite.....................................................................58
Mannich (morpholine) base/Mannich (morpholine) baz...........216
Mediastinal lenfadenopati/Mediastinal lymphadenopathy.......270
Meta-analysis/Meta-analiz............................................................232
Microsporidia/Microsporidia........................................................232
MikroRNA/MicroRNA...................................................................102
Mikroskobik inceleme/Microscopic examination � 83
Mobile phone/Cep telefonu..........................................................203
Molecular and immunological techniques/
Moleküler ve immünolojik teknikler..............................................52
Molecular characterization/Moleküler karakterizasyon...............43
Molecular systematics/Moleküler sistematikler � 191
Moleküler prevalans/Molecular prevalence...................................36
Mosquitoes/Sivrisinekler..............................................................191
Myiasis/Miyazis.............................................................................182
Nematod/Nematode........................................................................64
Nematode/Nematod......................................................................176
Neospora caninum/Neospora caninum............................................109
Nigella sativa/Nigella sativa..............................................................31
Nörolojik/Neurological..................................................................109
Oestrus ovis/Oestrus ovis.........................................................43, 261
Oküler artropodlar/Ocular arthropods........................................239
Oküler helmintler/Ocular helminths............................................239
Oküler protozoonlar/Ocular protozoa.........................................239
Ophthalmomyiasis/Oftalmomiyazis............................................261
Pallisentis (Brevitritospinus) allahabadii/
Pallisentis (Brevitritospinus) allahabadii...........................................88
Parasite/Parazit..............................................................................115
Parasitic infection/Parazitik enfeksiyon......................................143
Parazit/Parasite..............................................................................102
Parazitoz/ Parasitosis......................................................................25
Patojenik intestinal parazit/Pathogenic intestinal parasite.........25
Perikistektomi/Pericystectomy.....................................................153
Phlebotomus/Phlebotomus..............................................................158
Phylogenetic analysis/Filogenetik analiz......................................191
Plasmodium falciparum/Plasmodium falciparum � 226
Plasmodium/ Plasmodium...........................................................1, 126
Playground/Oyun alanı...................................................................17
Pregnancy/Hamilelik.....................................................................221
Prevalans/Prevalence.....................................................................139
Prevalence/Prevalans.....................................................................232
Protoscolex/Protoskolex................................................................203
Radiation/Radyasyon.....................................................................203
Radiofrequency/Radyofrekans......................................................203
Radius bone/Radius bone..............................................................186
Rectal polyp/Rektal polip................................................................58
Respiratory foreign body/Solunum yolunda yabancı cisim..........61
Retinitis/Retinitis..........................................................................239
Rheumatoid arthritis/Romatoid artrit.........................................112
Rhinosporidium seeberi/Rhinosporidium seeberi.............................258
Risk factor/Risk faktörü................................................................187
Rottweiler/Rottweiler....................................................................118
Sağlıklı sığır/Healthy cattle.............................................................36
Sand fly/Kum sineği.......................................................................158
Scabies/Scabies.................................................................................77
Scabies/Uyuz..................................................................................164
Schiff base/Schiff baz....................................................................216
Sedimentasyon/Sedimentation.....................................................132
Seroprevalans/Seroprevalence........................................................94
Seyahat ve enfeksiyon/Travel and infection................................239
Shampoo/Şampuan........................................................................211
Sivas/Sivas........................................................................................25
Sığır/Cattle.....................................................................................132
Sıtma/Malaria.......................................................................126, 226
Skin scraping/Deri kazıntısı..........................................................164
Soil/Toprak.......................................................................................17
Standard superficial skin biopsy/
Standart yüzeysel deri biyopsisi....................................................164
Strongyloides stercoralis/Strongyloides stercoralis � 112
Subtypes/Alt tip.............................................................................221
Surgery excision/Cerrahi eksizyon................................................186
Symptoms/Semptomlar.................................................................221
Tanı/Diagnosis.................................................................................94
Tedavi/Treatment............................................................................12
Tehran/Tahran...............................................................................143
Testudo graeca/Testudo graeca..........................................................64
Therapy/Terapi..............................................................................211
Toksokariyaz/Toxocariasis............................................................267
Toksoplazmozis/Toxoplasmosis.....................................................94
Toxocara/ Toxocara...........................................................................17
Treatment failure/Tedavi başarısızlığı...........................................77
Treatment/Tedavi..........................................................................258
Tripanosomiasis/Trypanosomiasis...................................................7
Troglostrongylus brevior/Troglostrongylus brevior � 176
Tropikal parazitler/Tropical parasites..........................................239
Trypanosoma b. rhodosiense/Trypanosoma b. Rhodosiense.................7
Trypanosoma cruzi/Trypanosoma cruzi...............................................7
Turkey/Türkiye................................17, 43, 168, 176, 182, 232, 261
Türkiye/Turkey..............................................7, 12, 36, 68, 198, 226
Üveit/Uveitis..................................................................................239
Uyuz/Scabies..................................................................................264
Van/Van............................................................................................68
Vector-borne diseases/Vektörlerle bulaşan hastalıklar � 168
Vectors/Vektörler..........................................................................168
Yaygınlık/Prevalence.......................................................................72
Zoonoses/Zoonozlar......................................................................168
Zoonotik parazitler/Zoonotic parasites.......................................239