Özgün Araştırma

2007-2013 Yılları Arasında Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarında Tanı Alan Kistik Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3675

  • Ayşegül Selek
  • Mehmet Burak Selek
  • Nimet Karadayı

Gönderim Tarihi: 30.05.2014 Kabul Tarihi: 18.11.2014 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(2):112-116

Amaç:

Çalışmamızda yedi yıllık süreçte hastanemiz patoloji laboratuvarında histopatolojik olarak kistik ekinokokkozis (KE) tanısı almış 299 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Laboratuvara gönderilen tüm örneklere makroskobik ve hematoksilen eosin (H-E) boyama sonrası mikroskobik incelemeler yapılmıştır. 299 olgu yaş, cinsiyet ve kistin yerleştiği organlara göre değerlendirilmiş, aynı organa ait birden fazla örneği olan olgular bir kez değerlendirmeye alınmıştır.

Bulgular:

299 olgunun %44,5’i (133) erkek, %55,5’i (166) ise kadındı. Ayrıca bu olguların %5’i (15) 0-15 yaş grubunda, %31,8’i (95) 16-30 yaş grubunda, %29,4’ü (88) 31-45 yaş grubunda, %24,4’ü (73) 46-60 yaş grubunda, %9,4’ü (28) ise 61 ve üstü yaş grubunda hastalardan oluşmaktaydı. Kistlerin en sık görüldüğü lokalizasyonlar karaciğer %71,9 (215), akciğer %11,4 (34) ve periton %4,7 (14) olarak bulunmuştur

Sonuç:

Hastanemizde görülen olguların demografik özellikleri literatürle büyük oranda uyumludur. Bununla birlikte atipik yerleşimli olgularla karşılaşılabilmesi nedeniyle kistik cerrahi örneklerin tamamının patolojik değerlendirilmesinde bu parazite ait yapıların dikkatle aranması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 112-6)

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, demografik özellikler, atipik yerleşim