Özgün Araştırma

2002-2007 Yılları Arasında Diyarbakır’da Histopatolojik Tanı Alan Kistik Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi

  • Selver ÖZEKİNCİ
  • Şule BAKIR
  • Bülent MIZRAK

Gönderim Tarihi: 26.09.2008 Kabul Tarihi: 12.08.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(3):232-235

Ekinokokkozis, Echinococus cinsi sestodların neden olduğu, insanlarda ve hayvanlarda kistler oluşturan paraziter bir hastalık olup ülkemizde önemli bir sağlık sorunudur. 2005-2007 yılları arasında histopatolojik tanı alan 234 kistik ekinokokkozis olgusu retrospektif olarak incelenmiş ve Diyarbakır yöresinde hastalığın topogrofik özellikleri ve yaygınlığı ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Hastaların raporlarındaki bilgiler temel alınarak, yaş, cinsiyet ve parazitin yerleştiği organlara göre değerlendirilmiş, aynı organa ait birden fazla materyali olan olgular bir kez değerlendirilmeye alınmıştır. Olguların %60,25’inin kadın, %39,74’ünün erkek olduğu saptanmıştır. Hastaların yaş ortalaması 27.01, kadınlarda 28.2, erkeklerde ise 25.3 olduğu görülmüştür. En fazla tutulumun %44,01 ile karaciğerde olduğu, akciğerin ise %31,19 ile ikinci sıklıkta tutulum gösterdiği izlenmiştir. Olguların özeliklerinin genel olarak literatür ile uyumlu olduğu ama literatüre göre daha erken yaşlarda tanı aldıkları izlenmiştir. Kistik ekinokokkozisin, Diyarbakır bölgesi için önemli bir halk sağlığı problemi olduğu görülmüştür. Uygun eradikasyon programların hazırlanması için güvenilir verilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, kistik ekinokokkozis, patolojik tanı