Özgün Araştırma

Rosacea Ön Tanılı Hastalarda Demodex folliculorum ve Demodex brevis Yaygınlığının Araştırılması

10.5152/tpd.2013.43

  • Ahmet Yücel
  • Mustafa Yılmaz

Gönderim Tarihi: 26.01.2013 Kabul Tarihi: 25.06.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):195-198

Amaç:

Demodex spp. kıl folikülleri ve derinin yağ salgı bezlerine yerleşerek rosacea ve acne olgularında rolleri oldukları bilinen bir akardır. İnsanlarda yüz, alın, yanaklar, çene ve nazolabial bölge enfestasyonun sık oluştuğu yerlerdir. Çalışma Ocak 2010-Aralık 2011 tarihleri arasında Fırat Üniversitesi Hastanesi Parazitoloji-Mikoloji laboratuvarına rosacea ön tanısı olarak başvuran hastalarda Demodex folliculorum ve Demodex brevis yaygınlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla; yaşları 21-58 arasında 19’u (%67,85) kadın, 9’u (32,15) erkek toplam 28 hasta incelenmiştir. Hastaların yüz bölgelerindeki şüpheli lezyonlardan alınan kazıntı örneklerine %15 KOH çözeltisi damlatılarak ışık mikroskobunda incelenmiştir.

Bulgular:

İnceleme sonucunda; 5 (%17,85) erkek, 10 (%35,71) kadın olguda D. folliculorum, 2 (%7,14) kadın olguda ise D. brevis olmak üzere 28 olgunun 17’sinde (%60,7) Demodex spp. saptanmıştır.

Sonuç:

Son yıllarda ülkemizde sıkça çalışma yapılan Demodex spp’ler özellikle rosacea’lı hastalarda enfestasyonun başlıca nedeni olarak düşünülmeli ve araştırılmasının yararlı olacağı kanısındayız. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 195-8)

Anahtar Kelimeler: Deri kazıntısı, %15 KOH, D. folliculorum, D. brevis, Rosacea