Özgün Araştırma

Antalya’nın Korkuteli Yöresi Keçilerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı

10.4274/tpd.galenos.2022.07269

  • Mübeccel Atelge
  • Mustafa Karatepe
  • Alparslan Yıldırım

Gönderim Tarihi: 11.11.2021 Kabul Tarihi: 09.05.2022 Turkiye Parazitol Derg 2022;46(3):180-183 PMID: 36094117

Amaç:

Bu çalışmada, Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki keçilerde Neospora caninum seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışma süresince 184 dişi keçiden serum örnekleri elde edilmiş ve ticari bir ELISA kiti kullanılarak N. caninum’a karşı antikorların varlığı araştırılmıştır.

Bulgular:

N. caninum’un seroprevalansı %4,89 olarak belirlenmiştir. Keçilerde N. caninum seropozitifliği, çalışma merkezleri ile yaş grupları ve abort durumuna göre istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (p>0,05).

Sonuç:

Bu çalışma bölgedeki keçilerde N. caninum varlığı ve seroprevalansına ilişkin ilk verileri ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Neospora caninum, keçi, seroprevalans, ELISA

Tam Metin (İngilizce)