E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Dışkıda Cryptosporidium spp. Antijenlerinin ELISA ile Araştırılması
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültes, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kocaeli, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 198-201

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium spp., tanı yöntemleri
Özet

Bu çalışmada cryptosporidiasisin etkensel tanısındaki zorluklar dikkate alınmış ve rastlantısal olarak ishal, karın ağrısı, bulantı- kusma gibi gastrointestinal yakınma ile başvuran 80 olgunun ve kontrol grubu olarak sağlıklı 65 kişinin dışkı örnekleri cryptosporidiasis yönünden Kinyoun asit fast boyama yöntemi ve dışkıda Cryptosporidium spp. antijenlerini aramaya yönelik hazırlanmış ELISA kiti (r-biopharm, Germany) ile incelenmiştir. Alınan sonuçlar karşılaştırılarak ELISA ile dışkıda spesifik antijen arama yönteminin etkensel tanıya katkı sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. İncelenen 80 dışkı örneğinin sonuçlarına bakıldığında kinyoun asit fast boyama yöntemi ile üç örnekte (%3,75) Cryptosporidium spp. ookistleri, monoklonal ELISA ile yapılan değerlendirmelerde ise beş örnekte (%6,25) Cryptosporidium spp. spesifik antijenlerin saptandığı görülmüştür. Kinyoun asit fastle boyanan üç örnek ELISA ile de pozitif olarak bulunmuştur. Kontrol grubunda ise her iki yöntemle de Cryptosporidium enfeksiyonu saptanmamıştır. Cryptosporidium ELISA kitinin bu çalışmada sensitivitesi %85, spesifitesi %100, negatif prediktif değeri %97,4, pozitif prediktif değeri %100 olarak saptanmıştır. Uzun süren diyaresi olan hastalarda, klasik yöntemlerle etken saptanamıyorsa cryptosporidiosis yönünden maliyeti yüksek olmasına rağmen deneyimli personel gerektirmeyen ELISA ile de değerlendirmenin yapılması gerektiği kanısına varılmıştır.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018