E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Hiv ile Enfekte Olguların Bağırsak Protozoonları Açısından Retrospektif Olarak İncelenmesi
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 187-190
DOI: 10.5152/tpd.2018.5835
Anahtar Kelimeler: HIV, intestinal parazitik enfeksiyon, Cryptosporidium, Cyclospora, Blastocystis
Özet

Amaç: Bağışık yetmezliklilerde intestinal parazitik enfeksiyonlar sıktır. Gelişmekte olan ülkelerde HIV (insan immünyetmezlik virüsü) pozitif olgularda parazitik enfeksiyonlara bağlı ishal sıklığı %90’ın üzerindedir. Bu çalışmada HIV pozitifliği nedeni ile takip edilen ve gastrointestinal yakınmaları olan hastalarda bağırsak protozoonlarının varlığının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Çalışmaya 14 kadın (%21,5), 51 erkek (%78,5) olmak üzere toplam 65 HIV pozitif hastanın dışkı örneği dahil edildi. Hastalara ait laboratuvar sonuçları laboratuvar bilgi sistemi kullanılarak retrospektif olarak taranırken, klinik veriler hasta dosyalarından elde edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, dışkı incelemelerinde saptanan parazitler, CD4 sayısı, HIV-RNA düzeyi ve antiretroviral tedavi bilgileri kaydedildi.

 

Bulgular: Dışkı örneklerinden 14’ünde (%21,5) Cryptosporidium spp., 2’sinde (%3,1) Cyclospora spp., 7’sinde (%10,8) Blastocystis spp., 1 örnekte ise  Cryptosporidium spp.+ Blastocystis spp. (%1,5) tespit edildi. Dışkısında parazite rastlanan hastalarda antiretroviral tedavinin ortanca süresi 3 ay, dışkısında parazite rastlanmayan hastalarda 12 ay olarak hesaplandı. Dışkısında parazite rastlanmayan hastalarda antiretroviral tedavi süresi anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,002). Dışkıda parazit saptanması ile CD4+ T hücre sayısı ve HIV-RNA düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.

 

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre, HIV ile enfekte hastalarda antiretroviral tedavinin hastanın bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinin intestinal paraziter enfeksiyon riskini azalttığı ve korunma açısından bu tedavinin önemli rol oynayabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Cite this article as: Zorbozan O, Quliyeva G, Tunalı V, Özbilgin A, Turgay N, Gökengin AD. Intestinal Protozoa in Hiv-Infected Patients: A Retrospective Analysis. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42(3): 187-90.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018