E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Gastrointestinal Semptomlarla Seyreden Üç Pentatrichomonas hominis Olgusu
1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji/Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye  
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji/Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 168-170
DOI: 10.5152/tpd.2018.4846
Anahtar Kelimeler: Pentatrichomonas hominis, ishal, trikomonadlar
Özet

 

İshalli olgularda nadir görülen Pentatrichomonas hominis (P. hominis)’in de etken olabileceğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Laboratuvara gelen dışkı örnekleri rutin parazitolojik incelemeler sırasında, öncelikle makroskobik ve mikroskobik olarak incelendi. Örnekler nativ lugol yöntemi ve formol etil asetat santrifüj yöntemiyledeğerlendirildi. Diğer patojen bakteriyel ajanları ekarte etmek için dışkılara bakteriyolojik kültür yöntemiuygulandı. Ek olarak örnekler rotavirüs ve adenovirüs için kalitatif immünokromatografik test kiti iledeğerlendirildi. Çalışmamızda 77 ve 10 yaşında iki erkek ve 9 yaşında bayan hastalara ait üç olgu sunumuyapıldı. İlk iki olgu Temmuz 2013’te ishal, karın ağrısı ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurmuş olup dışkı örneklerinde lökosit ve hareketli P. hominis trofozoitleri dışında bakteriyel, viral ve farklı paraziter ajan saptanmadı. Tanı sonrası hastalara oral metronidazol tedavileri verildi, bir hafta sonraki kontrollerinde dışkı incelemelerinde parazit varlığı saptanmadı. Son olgumuzda ise; Mayıs 2012’de bir saha taraması sırasında plastik kilitli poşet içerisinde teslim edilen selofan bant örneğinde P. hominis trofozoitleri saptandı. Parazitin 48 saat canlılığını sürdürebildiği gözlemlendi. Olguya ulaşıldı ve bu sonuçlarla bir çocuk hekimine gitmesi önerildi. P. hominis nadir görülen bir paraziter zoonoz olarak, ishal etkenleri arasında göz ardı edilmemesi gereken bir ajan olduğunu düşünmekteyiz.


Cite this article as: Doğan N, Tüzemen NÜ. Three Pentatrichomonas hominis Cases Presenting with Gastrointestinal Symptoms. Turkiye Parazitol Derg 2018: 42: 168-70.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018