E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Visseral Leishmaniasis’in Farklı Evrelerindeki Köpeklerde Oksidatif Durum ve Lipid Profili
1 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 183-187
DOI: 10.5152/tpd.2017.5398
Anahtar Kelimeler: Köpek, visseral leishmaniasis, oksidatif durum, lipid profili
Özet

Amaç: Bu çalışmada Visseral Leishmaniasis’in (VL) farklı evrelerindeki köpeklerde oksidatif durum ve lipid profilinin araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmada VL’li 32, klinik, hematolojik ve biyokimyasal bulgulara göre sağlıklı 14 olmak üzere toplam 46 köpek kullanılmıştır. VL’li köpekler Leishvet grubunun sınıflamasına göre evre I (n=9), evre II (n=11), evre III (n=6), evre IV (n=6) olarak dört gruba ayrılmış ve sağlıklı kontrol grubu (n=14) ile karşılaştırılmıştır. Hayvanlarda serum lipid profili değerlendirmesi adına yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), kolesterol ve trigliserit, oksidatif durum analizi için ise toplam antioksidan kapasite (TAK), toplam oksidan seviye (TOS), paraoksonaz-1 (PON-1) değerleri incelenmiştir.

 

Bulgular: VL’li köpeklerde, hastalığın tüm evrelerinde, sağlıklı gruptaki köpeklere kıyasla TOS değeri ve LDL konsantrasyonunda artış, PON-1 aktivitesi ve HDL konsantrasyonunda ise azalma belirlenmiştir (p<0,05). Gruplar arasında TAK değeri, kolesterol ve trigliserit konsantrasyonu açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır.

 

Sonuç: VL’li köpeklerde oksidatif stres ve lipid profilinde bazı değişiklikler gözlenmiştir. Hastalığın farklı evrelerindeki köpekler arasında ise önemli bir farklılık saptanamamıştır. VL’nin tüm evrelerindeki köpeklerde TOS değeri, PON-1 aktivitesi, HDL ve LDL konsantrasyonlarında belirlenen değişikliklerin hastalığın tanısında ve tedavinin planlamasında dikkate alınması gerektiği kanısına varılmıştır.

 

 

Cite this article as: Gültekin M, Paşa S, Ural K, Balıkçı C, Ekren Aşıcı GS, Gültekin G. Oxidative Status and Lipid Profile among Dogs at Different Stages of Visceral Leishmaniasis. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 183-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018