E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Kistik Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi
1 Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Afyon Kocatepe University School of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey  
2 Department of General Surgery, Afyon Kocatepe University School of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey  
3 Department of Chest Surgery, Afyon Kocatepe University School of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey  
4 Department of Pediatric Surgery, Afyon Kocatepe University School of Medicine, Afyonkarahisar, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 28-33
DOI: 10.5152/tpd.2017.4953
Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, hidatik kist, zoonotik hastalıklar
Özet

Amaç: Kistik ekinokokkozis (KE) dünya genelinde yaygın, önemli bir zoonotik hastalıktır.

 

Yöntemler: Mayıs 2009-2015 tarihleri arasında, hastanemizde KE tanısı ile takip edilen hastaların demografik, klinik, laboratuvar bulguları, hastane otomasyon sistemi verileri taranarak, retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Çalışmaya 139’u kadın 99’u erkek olmak üzere 238 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 40,6±20,58 idi. Hastaların % 40,8’inde kırsal kesimde yaşam öyküsü vardı. En sık tutulan organ karaciğer (%72,2) idi. Hastaların  %75,6’sı semptomatik olup en sık görülen semptom karın ağrısı idi. Tanıda tüm hastalarda görüntüleme yöntemine başvurulurken, %66’ sında serolojik yöntem de kullanılmıştı. Hastaların % 78,5'i (n=187) hem medikal hem cerrahi tedavi, %10,5'i (n=25) yalnız cerrahi tedavi, %8,8'i (n=21) ise yalnız medikal tedavi almıştı. Karaciğer tutulumu saptanan 173 hastanın %80,6’sına (n=139), akciğer tutulumu saptanan 94 hastanın %82,9’una (n=78), dalakta tutulum saptanan 9 hastanın %77,7’ sine (n=7),  mesenterde kist saptanan 7 hastanın %85,1’ine (n=6); beyin, kemik, kas, omentum, mesane ve sürrenalde kist saptananların ise tümüne cerrahi  uygulandığı tespit edildi.

 

Sonuç: Bölgesel verilerin yayınlanması, epidemiyolojik açıdan önem taşıdığı gibi standart tedavi algoritmalarının oluşturulmasına yardımcı olabilir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018