E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Periparturient Dönemdeki İneklerde Trichostrongylid Nematod Yumurta Atılımı Üzerine Araştırmalar
1 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, Türkiye  
2 Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye  
3 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Kars, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 185-189
DOI: 10.5152/tpd.2016.4872
Anahtar Kelimeler: Trichostrongylid nematod, periparturient dönem, inek, Kars
Özet

Amaç: Çalışmada, Trichostrongylid nematod görülme oranının ve yumurta atılım durumunun periparturient dönem dışı (PPDD) ile periparturient dönemdeki (PPD) gebe ineklerde karşılaştırmalı olarak araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Hayvan materyalini Kars ve çevresindeki 10 adet sığır işletmesindeki PPDD ile PPD’deki gebe inekler oluşturmuştur. Dışkı örnekleri, PPDD’ndaki 125 adet gebe inekten Kasım 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında ve bu hayvanların periparturient döneme girdiği Nisan-Mayıs 2011 tarihleri arasında rektumdan alınmıştır. Dışkı örnekleri santrifüj flotasyon yöntemi ile Trichostrongylid nematod yumurtası yönünden incelenmiştir. McMaster yöntemi ile gram dışkıdaki yumurta sayıları (EPG) belirlenmiştir.

 

Bulgular: Çalışmada 10 adet süt sığırı işletmesinin 7’sinde (%70) Trichostrongylid nematod yumurtası saptanmıştır. Trichostrongylid nematod prevalansı; PPDD’ndaki ineklerde %16,8 (21/125), PPD’deki ineklerde ise %27.2 (34/125) oranında bulunmuştur. PPDD’nda pozitif bulunan 21 örneğin 19’u (%90,5) PPD’de de Trichostrongylid nematod yönünden pozitif bulunmuştur. Ayrıca PPDD’nda negatif bulunan 15 örnekte PPD’de Trichostrongylid yumurtasına rastlanmıştır. Periparturient dönemdeki ineklerde dışkı ile atılan Trichostrongylid yumurta sayısı (toplam: 4350; ort: 34,8; n:125) PPDD’na (toplam: 1250; ort: 10; n:125) göre daha fazla bulunmuştur.

 

Sonuç: Periparturient dönemdeki ineklerin dışkıları ile daha fazla Trichostrongylid nematod yumurtası attıkları ve bu durumun da bulaşmada önemli rol oynadığı kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 07.06.2018