E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Gastrointestinal Nematodlar ile Doğal Enfekte Keçilerde Parazit Yükü ile Serum Mineral Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi
1 Department of Biochemistry, Adnan Menderes University School of Veterinary, Aydın, Turkey  
2 Department of Parasitology, Adnan Menderes University School of Veterinary, Aydın, Turkey  
3 Department of Internal Diseases, Adnan Menderes University School of Veterinary, Aydın, Turkey  
4 Department of Chemistry, Adnan Menderes University School of Science and Literature, Aydın, Turkey  
5 Department of Zootechnics, Adnan Menderes University School of Veterinary, Aydın, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 141-146
DOI: 10.5152/tpd.2016.4758
Anahtar Kelimeler: Damascus, gastrointestinal nematod, keçi, mineral, saanen
Özet

Amaç: Bu çalışma gastrointestinal nematodlar ile doğal enfekte, 2 aylık gebe Saanen (n=37) ve Damascus (n=13) keçilerinde, serum mineral düzeylerinin parazit yükü ile ilişkisini irdelemek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Parazit yoğunluğunun bireysel olarak belirlenmesi için her keçiden dışkı örneği alınarak modifiye McMaster tekniği ile gram dışkıdaki yumurta sayıları (EPG) belirlenmiştir. Parazit yoğunluğunun serum mineral düzeylerine olası etkilerini araştırmak için keçilerden kan örnekleri alınmış ve ICP-OES tekniği ile serumda kalsiyum, fosfor, magnesyum, demir, bakır, çinko, mangan, nikel, kadmiyum düzeyleri tespit edilmiştir.

 

Bulgular: Irk düzeyinde bireysel EPG değerleri ile mineral düzeylerinin korelasyon analizlerinde; artan yumurta sayısının Saanen’lerde Kadmiyum hariç (pozitif yönde orta derecede önemli korelasyon, P<0.05) her iki ırk için de istatistiki açıdan önemli bulunabilecek artış ya da azalmalara sebep olmadığı görülmüştür. Her iki ırk için tespit edilen mineral değer ortalamaları literatürlerde bildirilen alt ve üst sınır değerlere göre incelendiğinde mangan ve demirin normal değerlerin altında, bakır, çinko ve kalsiyumun alt sınır değerlere yakın olduğu tespit edilmiştir. 

 

Sonuç: Gebeliğin ilerlemesi ve doğumlarla giderek artacak olan parazit yükünün kan mineral seviyelerine olan etkisinin çok daha belirgin olacağı tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018