E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Kuzey Batı Etiyopya’da Febril Hastalıklı Bireylerde HIV ve Sıtma Enfeksiyonları ve İlgili Risk Faktörleri
1 Department of Medical Microbiology, University of Gondar, Gondar, Ethiopia  
2 Department of Medical Parasitology, University of Gondar, Gondar, Ethiopia  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 180-186
DOI: 10.5152/tpd.2018.5878
Anahtar Kelimeler: İnsan immünyetmezlik virüsü, sıtma, Kolla-diba Sağlık Merkezi
Özet

 

Amaç: Sıtma ve insan immün yetmezlik virüsü (HIV)/edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) genel olarak Sahra altı Afrika ülkelerinde, özellikle Etiyopya’da, karşılaşınan en önemli tıbbi problemlerdir. Bu çalışmanın amacı, febril hastalığı olan bireylerde HIV ve sıtma enfeksiyonlarının yaygınlığını ve ilgili risk faktörlerini belirlemektir.

 

Yöntemler: Bu kesitsel çalışma 1 Kasım 2014 ile 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında kuzey batı Etiyopya’daki Kolla-Diba Sağlık Merkezinde yapıldı. Bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra, HIV ve sıtma enfeksiyonlarının laboratuvarda belirlenmesi için her febril hastadan kan örnekleri alındı. Sosyodemografik veriler ve HIV ve sıtma enfeksiyonları için diğer ilişkili faktörler, yapılandırılmış bir anket kullanılarak toplandı.

 

Bulgular: Toplam 384 febril hastanın %23,7’si (91/384) Plasmodium türleri açısından pozitifti. Bunlar arasında en yaygın olanı %56,0 (51/91) ile P. falciparum ve takibinde %38,5 (35/91) ile Plasmodium vivax enfeksiyonu idi. Bu çalışmada, katılımcıların %13,8’i (53/384) HIV pozitif bulundu. Ayrıca, %3,13’ü (12/91) HIV- ve aynı zamanda sıtma ile enfekteydi. Çalışmamızın bulgularına göre, genital ülser hastaları ve cibinlik kullanmayanlar ile sırasıyla HIV ve sıtma enfeksiyonları arasında anlamlı bir ilişki bulundu.

 

Sonuç: Sıtma ve HIV halen çalışma bölgesinde bağımsız bir şekilde görülen yaygın problemlerdir. Her iki hastalığın birlikteliği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle sağlık çalışanları HIV/AIDS’i önleme yolu ve kontrol stratejisi olarak, gönüllü danışmanlık ve test odaklı PICT (provider-initiated counseling and testing) programını güçlendirmelidirler. Ayrıca, febril hastalara hem sıtma hem de HIV tanısı için yaklaşım HIV-sıtma birlikteliğinin önlenmesi ve kontrol stratejisinde yardımcı olacaktır.

 

Cite this article as: Wondimeneh Y, Gebrecherkos T, Muluye D, Damtie D, Ferede G. HIV and Malaria Infections and Associated Risk Factors Among Febrile Illness Patients in Northwest Ethiopia. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42(3): 180-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018