E-ISSN 2146-3077
1 Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kars, Turkey  
2 Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Kars, Turkey  
3 Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi Anabilim Dalı, Kars, Turkey  
4 Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ürolojii Anabilim Dalı, Kars, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg ; : -

Özet

 

Amaç: Bu çalışma ile kistik ekinokokkozis tanılı olgularımızın serolojik ve radyolojik tanı, medikal ve cerrahi tedavi sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntem: 2012-2015 yılları arasında Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi cerrahi polikliniklerine başvuran toplam 67 tanı almış KE’li hastalara ait kayıtlar geriye dönük olarak incelenmiştir.

 

Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre toplam 67 KE olgusunun 53’ü (%79,1) kadın, 14’ü (%20,9) erkek hastalardan oluşmuştur. Yaşları 12 ile 77 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 47,37±17,81 yıl saptandı. Olgularda en sık lokalizasyon, 60 olgu ile karaciğer’de (%89,5) tespit edildi. Diğer lo1kalizasyonlar 67 olgunun 7’sini (%10,5) oluşturmaktaydı. Kistik olgulardan 32’si açık cerrahi yolla, 13’ü ise USG eşliğinde drenaj uygulanarak tedavi edildi. Kalan 22 hasta ise takip edildi. Takip edilen hastalardan 6 olgunun radyolojik görüntüleme tetkiklerinde kist hidatikle uyumlu olduğu fakat Indirect Haemaglutination test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

 

Sonuç: Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgemizde sosyo-ekonomik düzeyin düşüklüğü ve halkın eğitim eksikliği gibi nedenlerle KE’in Kars bölgesi için önemli bir halk sağlığı problemi olduğu, hastalığın kontrol altına alınması için daha geniş çaplı epidemiyolojik araştırmaların yapılması gerektiği ve ulusal kontrol programlarına ihtiyaç duyulduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018