E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Internal Transcribed Spacer (ITS) Sekans Polimorfizmlerinin Trichomonas vaginalis Genotiplendirmesinde Yöntem Olarak Kullanılması
1 Department of Parasitology, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey  
2 Department of Biophysics, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey  
3 Department of Microbiology, Adnan Menderes University School of Medicine, Aydın, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 6-10
DOI: 10.5152/tpd.2018.5503
Anahtar Kelimeler: ITS, Trichomonas vaginalis, genotip
Özet

 

Amaç: Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri arasında viral patojenlerden sonra en sık görülen tür olup küresel bir dağılım göstermektedir. Bu çalışmanın amacı T. vaginalis internal transcribed spacer (ITS) dizilerini kullanarak parazitin genotiplendirilmesinde yeni bir yöntemin ortaya konulmasıdır.

 

Yöntemler: Çalışmamızda öncelikle farklı olgulardan izole edilen ve kriyoprezervasyon yapılarak saklanan 20 T. vaginalis izolatı canlandırılarak DNA izolasyonları yapılmıştır. Bu örneklerin ITS bölgeleri polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile çoğaltılmış ve sekanslanmıştır. Genbank’da yer alan diğer ITS sekansları ile bu çalışmada elde edilenler sıralanarak polimorfizmler belirlenmiştir. Son olarak her bir farklı sekans için sekans tipi tanımlanmıştır.

 

Bulgular: Trichomonas vaginalis ITS sekansları arasında %99’a varan bir homoloji saptanmış olup bunlardan beşinin (n=20,%40), referans olarak seçilen L29561 Genbank numaralı ITST1 tipi T. vaginalis sekansı ile aynı olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, izolatların 13’ünde A58 delesyonu (ITST10) ve birinde C203T mutasyonu (ITST2), birinde A58 delesyonu ve C203T mutasyonu (ITST11) tespit edilmiştir. Diğer ülkelerden izole edilen T. vaginalis izolatlarının ITS sekansları bizim çalışmamızdakilerle birlikte değerlendirildiğinde 11 farklı ITS sekans tipi tanımlanmış olup en sık ITST1 (%44,4) saptanmıştır.

 

Sonuç: Çalışmamızda ITS sekanslarına göre geliştirilen bu genotiplendirme yaklaşımının T. vaginalis’in moleküler epidemiyolojisinin daha iyi anlaşılmasına ve izolatların birbirinden genetik olarak ayırt edilmesinde faydalı olduğu düşünülmektedir. 

 

Cite this article as: Ertabaklar H, Ertuğ S, Çalışkan SÖ, Malatyalı E, Bozdoğan B. Use of Internal Transcribed Spacer Sequence Polymorphisms as a Method for Trichomonas vaginalis Genotyping. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42:6-10.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018