E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Sığırlarda Karaciğer Parazit Enfeksiyonları ile Serum A Vitamin ve β-Karoten Seviyeleri Arasındaki İlişki
1 Department of Clinical Sciences, Urmia University Faculty of Veterinary Medicine, Urmia, Iran  
2 Department of Pathobiology, Urmia University Faculty of Veterinary Medicine, Urmia, Iran  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 198-203
DOI: 10.5152/tpd.2017.5364
Anahtar Kelimeler: Provitamin A, Parazitik hepatit, D. dendriticum, F. hepatica, hidatik kist
Özet

Amaç: Bu çalışma sığır karaciğerinde serum A vitamini ve β-karoten değerleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için yapıldı.

 

Yöntemler: Postmortem inceleme ve konfirmasyon sonrasında karaciğer parazit enfeksiyonu türüne göre toplam 150 örneklem seçildi. Karaciğerdeki parazitik lezyonlar Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum ve hidatik kist olarak üç gruba ayrıldı. Kontrol grubu olarak herhangi bir parazit enfeksiyonu olmayan sığırlardan 50 örnek alındı. A vitamini, β-karoten (μg/dL), alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri değerlendirildi.

 

Bulgular: D. dendriticum, F. hepatica ve hidatik kist olan doğal yollardan enfekte olmuş sığırlarda A vitamini seviyeleri daha düşüktü. Serum β –karoten düzeyleri tüm gruplarda anlamlı şekilde düşük bulundu (p<0,05). Parazitik hastalığı olan hayvanlarda ALT ve AST aktiviteleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0,01). Üç tip karaciğer enfeksiyonunun tümünde, β-karoten ve A vitamini seviyeleri ile karaciğer enzim aktiviteleri arasında anlamlı bir negatif korelasyon saptandı (p<0,001).

 

Sonuç: Bu çalışmanın bulgularına göre, karaciğer parazit enfeksiyonu olan sığırlarda düşük serum A vitamini ve β-karoten seviyeleri görülmüştür ve vitamin takviyeleri verilmelidir. 

 

 

Cite this article as: Jalilzadeh-Amin G, Esmaeilnejad B, Farhang-Pajuh F. Study on the Relationship between Liver Parasitic Infections and Serum Vitamin A and β-Carotene Status in Cattle. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 198-203.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018