E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Trichomonas vaginalis İzolatlarında PZR-Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizm (RFLP) Yöntemi ile Genotiplerin Belirlenmesi
1 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 188-191
DOI: 10.5152/tpd.2017.5496
Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, genotip, aktin, Türkiye
Özet

Amaç: Trichomonas vaginalis (T.vaginalis) tek hücreli, anaerobik bir protozoon olup dünya genelinde virüslerden sonra en sık görülen cinsel yolla bulaşan patojen olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada, T. vaginalis izolatlarının aktin genini hedef alan Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi (PZR-RFLP) kullanılarak genotiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışma kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Parazitoloji Laboratuvarında semptomatik olgulardan rutin uygulamalar sırasında elde edilen ve kriyoprezervasyon ile saklanan toplam 20 T.vaginalis izolatı değerlendirilmiştir. Sıvı azotta dondurularak muhafaza edilen izolatlar çalışma öncesinde triptikaz-maya özütü-maltoz (TYM) besiyerinde canlandırıldıktan sonra yine bu besiyerinde çoğaltılmıştır. İzolatlardan nükleik asit izolasyonu sonrası T. vaginalis aktin geni Nested-PZR ile çoğaltılmış ve PZR ürünleri fenol-kloroform izoamil alkol yöntemiyle saflaştırılmıştır. Elde edilen saflaştırılmış ürünler HindII, MseI ve RsaI enzimleri ile kesilmiş ve agaroz jel elektroforezi ile görüntülenmiştir.

 

Bulgular: Enzim kesim paternleri değerlendirildiğinde T. vaginalis izolatlarının büyük kısmının genotip E (n=9, %45) olduğu, bunu genotip G (n=7, %35), genotip N (n=1, %5) ve genotip H’nin (n=1, %5) takip ettiği bulunmuştur. Ayrıca, iki örnekte (%10) E ve H genotiplerine birlikte rastlanmıştır.

 

Sonuç: Bu çalışma ile ülkemizde T. vaginalis genotip dağılımıyla ilgili ilk verilere ulaşılmıştır. Ancak, benzer yöntemlerin kullanıldığı hem ulusal hem de küresel ölçekte daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

 

 

Cite this article as: Demirağ S, Malatyalı E, Ertuğ S, Ertabaklar H. Determination of Trichomonas vaginalis genotypes using PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP). Türkiye Parazitol Derg 2017; 188-91.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018