Özgün Araştırma

Yüksekova (Hakkari) Yöresi Dana ve Buzağılarında Coccidiosis Etkenlerinin Yaygınlığı

  • Yaşar GÖZ
  • Abdulalim AYDIN

Gönderim Tarihi: 15.10.2004 Kabul Tarihi: 28.12.2004 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):13-16

Bu çalışma mart- temmuz 2004 tarihleri arasında Yüksekova(Hakkari) yöresi buzağı ve danalarında Eimeria türlerinin yaygınlığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu süre içerisinde 3-12 aylık 92 adet buzağı ve dananın rektumlarından dışkı örnekleri alınmış,yapılan mikroskopik inceleme sonucunda bu dışkı örneklerinin 82 (%89,13) tanesinde Eimeria spp. ve Isospora spp. ookistleri saptanmıştır. Ookist saptanan dışkılara %2,5 potasyum dikromat (K2Cr2O7) ilave edilip petri kutuları içerisinde bekletilerek sporlanmaları sağlandıktan sonra tür tayinleri yapılmıştır. İnceleme sonucunda dana ve buzağıların E.bovis (%47,82), E. zuernii (%35,86), E. auburnensis (%15,21), E. ellipsoidalis (%11,95), E. alabamensis (%9,78), E. cylindrica (%8,69), E. subspherica (%6,25), E. bukidnonensis (%5,43), E. illinoisensis (%2,17) ve Isospora spp. (%3,26) olmak üzere toplam 10 tür tarafındandan enfekte olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Buzağı, Coccidiosis, Yaygınlık, Yüksekova