Özgün Araştırma

Yabancı Uyruklu Lise Öğrencilerinde Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Araştırılması

10.5152/tpd.2011.32

  • Ülfet Çetinkaya
  • Berna Hamamcı
  • Muhittin Kaya
  • Ozan Yaman
  • Süleyman Yazar

Gönderim Tarihi: 08.04.2011 Kabul Tarihi: 16.06.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):129-132

Amaç:

Toxoplasmosis, günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık sorunu olan zoonotik bir hastalıktır. Enfeksiyon etkeni başlıca doku kisti taşıyan etlerin çiğ veya az pişmiş olarak tüketimi, kedi ve kedigillerin ookistli dışkılarıyla kontamine olmuş besinlerle insana bulaşmaktadır. Bu çalışmada, 28 farklı ülkeden gelerek Kayseri’de lise öğrenimi gören 347 erkek öğrencide anti-T. gondii antikorlarının araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Yaşları 15 ile 21 (yaş ortalaması:17.52±1.36) arasında değişen öğrencilerin serum örneklerinde IFAT ile anti-T. gondii IgG ve IgM antikorları araştırılmıştır.

Bulgular:

Örneklerin 81 (%23.3)’inde IgG, 6 (%1.72)’sında hem IgG hem de IgM sero-pozitifliği saptanmış olup, tek başına IgM sero-pozitifliği belirlenmemiştir. Anti-T. gondii IgG sero-pozitifliği saptanan 87 örnekte avidite testi çalışılmış; 8 (%9.2)’inde şüpheli sınırlarda, 79 (%90.8)’unda ise yüksek avidite değerleri bulunmuştur.

Sonuç:

Özellikle çocukluk çağında ve adolesanlarda önemli olan bu hastalık ağır klinik tablolara yol açabilmektedir. Bu yüzden çeşitli bölgelerde, özellikle çocukluk yaş grubunda sero-prevalansın belirlenerek yüksek olduğu bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, yabancı uyruklu öğrenciler, IFAT