Özgün Araştırma

Van Yöresi Köpeklerinde Bulunan Endoparazitler ve Halk sağlığı Yönünden Önemi

  • Reyhan ORHUN
  • Erol AYAZ

Gönderim Tarihi: 05.05.2005 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):103-107

Bu çalışmada 2000-2002 tarihleri arasında, Van ilinin değişik mahallelerinde bulunan sahipli, sokak ve üç kuruma ait köpeklerde helmint enfeksiyonlarının yayılışı ve halk sağlığı açısından önemi amaçlanmıştır. Bu amaçla toplam 115 köpeğe ait dışkı numuneleri (61 sokak, 26 sahipli ve 28 kurum köpeği) Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuarına getirilerek doymuş tuzlu su ile hazırlanmış Fulleborn’un Flotasyon Yöntemiyle incelendi ve köpeklerin 69’unun (%60,0) bir veya birden fazla helmint türü ile enfekte olduğu gözlendi. Yapılan inceleme sonucunda iki cestod, dört nematod türü tespit edildi. Enfeksiyondan sorumlu parazitlerin sırasıyla; Toxascaris leonina (%23,5), Taenia spp. (%14,8), Ancylostoma caninum (%8,7), Dipylidium caninum (%3,5) ve Uncinaria stenocephala (%0,9) ve Toxocara canis (%13,9) olduğu gözlendi. Sokak köpeği (%59,0) ve kurum köpekleri (%46,4) arasındaki enfeksiyon oranları birbirine yakın gözlenirken, sahipli köpeklerdeki oran %76,9, Duncan t-test ile diğer iki gruba göre istatiksel olarak anlamlı bulundu (<0.05). Sonuç olarak; Van ilindeki köpeklerde helmint enfeksiyonlarının yayılışının çok yüksek olduğu, T. canis, Taenia spp. ve A. caninum’un yüksek oranda görülmesinin halk sağlığı açısından tehlikeli bir durum oluşturduğu, Van’da ilk defa yapılan bu çalışma ile köpeklerde helmint enfeksiyonlarının, halk sağlığı açısından yörede ciddi bir sorun oluşturabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köpek, Helmint, Yayılış, Van