Özgün Araştırma

Van İli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus humanus capitis’in Yayılışı

10.5152/tpd.2015.3673

  • Selver Karaaslan
  • Hasan Yılmaz

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):27-32

Amaç:

Bu çalışma, Pediculus humanus capitis (P. h. capitis)’in prevalansının saptanması amacıyla yapıldı.

Yöntemler:

Çalışma, Van Merkezde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulunda 2007 Yılı Kasım-Aralık aylarında, anasınıfı dahil olmak üzere tüm sınıflarda öğrenim gören ve yaşları 5-15 arasında değişen öğrenciler üzerinde yürütüldü. Çalışmada 385’i kız, 478’i erkek olmak üzere toplam 863 öğrencinin başının ense ve arka kısmı başta olmak üzere saçları bitin erişkin, nimf ve yumurtaları yönünden incelendi. Herbir öğrenciye bazı soruları içeren anket formu dağıtıldı ve formlar bir gün sonra toplandı. Öğrencilerden alınan örnekler, içerisine %5 gliserin eklenmiş %70’lik etil alkol bulunan küçük şişelere alınarak incelenmek üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarına ulaştırıldı.

Bulgular:

Kız öğrencilerin 164 (%42,6)’ünde, 478 erkek öğrencinin 34 (%7,1)’ünde olmak üzere, 863 öğrencinin toplam 198 (%22,9)’inde etkenin yumurtalarına rastlandı. Bu çalışmada, P. h. capitis’in prevalansı özellikle kız öğrencilerde yüksek bir oranda saptandı.

Sonuç:

P. h. capitis’in enfestasyon oranları ile anket formları birlikte değerlendirildiğinde; pediculosis capitis ile cinsiyet, gelir düzeyi, annelerin öğrenim durumu, haftalık banyo sayısı, evlerdeki birey sayısı, evlerin oda sayısı ve saç uzunluğu arasında ayrı ayrı istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin olduğu (p<0,001), ancak başın yıkanmasında kullanılan temizlik maddesi ile anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptandı (p>0,05). (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 27-32)

Anahtar Kelimeler: Pediculus humanus capitis, prevalans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu, Van