Özgün Araştırma

Uyuzun Laboratuvar Tanısında Deri Kazıntısı ve Standart Yüzeysel Deri Biyopsi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

10.4274/tpd.galenos.2020.6828

  • Orçun Zorbozan
  • Bengü Gerçeker Türk
  • Ayda Acar
  • Göktürk Oraloğlu
  • Ayşegül Ünver
  • Seray Töz
  • İdil Ünal
  • Nevin Turgay

Gönderim Tarihi: 13.02.2020 Kabul Tarihi: 20.04.2020 Turkiye Parazitol Derg 2020;44(3):164-167 PMID: 32928725

Amaç:

Uyuz tanısı karakteristik klinik belirtilerin varlığı, deride silyonların ve/veya Sarcoptes scabiei erişkin, yumurtaları veya dışkılarının gösterilmesiyle konulmaktadır. Uyuzun laboratuvar tanısında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu çalışmada geriye dönük olarak uyuzun laboratuvar tanısında deri kazıntısı ve standart yüzeysel deri biyopsisi (SYDB) ile yapılan mikroskopik incelemenin analitik performansını karşılaştırmayı ve yalancı negatiflik sorunu ile korelasyonunu araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmada 1 Temmuz - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında silyonları dermatoskopi ile işaretlenen ve işaretli alandan deri kazıntısı ve sonrasında SYDB yapılan 42 hastanın verileri geriye dönük olarak laboratuvar bilgi sisteminden elde edilmek suretiyle incelenmiştir.

Bulgular:

Deri kazıntısı ile yapılan incelemede pozitif sonuç alınan hasta sayısı 18 (%42,9) iken aynı hastaların SYDB ile yapılan incelemelerinde 24 (%57,1) hastada pozitif olarak sonuçlandı ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,003). Deri kazıntısının duyarlılığı %42,9, SYDB’nin duyarlılığı %57,1 olarak hesaplandı. Her iki yöntemle de pozitif sonuçlanan hasta sayısı 15 (%35,7) iken sadece deri kazıntısı ile pozitif olan hasta sayısı 3 (%7,1), sadece SYDB ile pozitif olan hasta sayısı 9 (%21,4) olarak tespit edildi.

Sonuç:

Mevcut durumda tek başına klinik veya laboratuvar testleri ile tanı konmak mümkün görünmemektedir. Uyuzun laboratuvar tanısında SYDB; ucuz, uygulaması kolay ve elde ettiğimiz bulgulara göre deri kazıntısına göre daha duyarlı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Uyuz, standart yüzeysel deri biyopsisi, deri kazıntısı, analitik performans

Tam Metin (İngilizce)